Wyrokiem z dnia 11 maja 2023 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I C 440/21 przeciwko  Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Sąd Okręgowy w Tarnowie orzekł, że:

  • umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu 29 czerwca 2007 r. pomiędzy Klientem, a Kredyt Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, którego następcą prawnym jest strona pozwana Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – jest nieważna;
  • zasądza od strony pozwanej Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Klienta kwotę 330.219,86 złotych (wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie; 
  • z zastrzeżeniem, uwzględnienia zarzutu zatrzymania  podniesionego przez Bank;
  • zasądził jako stronie wygranej całość kosztów.

Pozew został formalnie zarejestrowany w Sądzie 18 maja 2021 r. – sprawa do wydania wyroku przez Sąd I-ej Instancji trwała zatem ok. 2 lat.

Strony wymieniły po trzy pisma procesowe, w tym Strona powodowa zaktualizowała stanowisko o dokonane wpłaty. 

Został wyznaczony w sprawie tylko jeden termin rozprawy – 21.09.2022 r. 

Co nietypowe, Klient złożył zeznania na piśmie.

Sąd pominął dowód z opinii biegłego.

Sąd pominął dowód z przesłuchania świadków banku.

Pełnomocnik banku zaproponował ugodę – Klient uznał ją za niekorzystną.

Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron.

Zasadniczo wyrok jest korzystny – umowa została uznana za nieważną, zasądzono kwotę 330.219,86 zł na rzecz klienta, oraz całość kosztów procesowych.

 Jednakże – co stanowi rażącą rzadkość – sąd uwzględnił zarzut zatrzymania banku, co ma wpływ na wysokość odsetek. 

Z ostrożności wyrok został zaskarżony w tym zakresie. W apelacji została przedstawiona obszerna argumentacja co do niezasadności uwzględnienia przez Sąd zarzutu zatrzymania – w szczególności, iż sądowi umknął fakt, że bank nie złożył nawet Klientowi materialnoprawnego oświadczenia o zatrzymaniu, co powinno być zasadniczo samoistną przeszkodą do uwzględnienia zarzutu zatrzymania.

Niezależnie od tego, apelację złożył bank.

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Santander BP i 330.219,86 dla naszych Klientów w TARNOWIE. Wygrana BEZ WIZYTY Klienta w sądzie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *