Informujemy, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia Ziemowit Barański, po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa Klientów naszej Kancelarii przeciwko Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu: I. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 45 578, 54 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 4 lutego 2022 roku do dnia zapłaty; II. umorzył postępowanie w zakresie żądania sumy pieniężnej w walucie polskiej wyższej niż 91.865,57 zł i odsetki ustawowe za opóźnienie od tej kwoty; III. w pozostałej części powództwo oddalił; IV. zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 2887 złotych 80 groszy kosztów procesu.

Przedmiot sporu stanowiła umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta przez Klientów Kancelarii z byłym LUKAS Bankiem w czerwcu 2007 r. na kwotę ok. 67.000,00 CHF. Pozyskane z kredytu środki posłużyły Klientom do zakupu mieszkania spółdzielczego we Wrocławiu. Zobowiązanie kredytowe zostało spłacone przez kredytobiorców w całości w listopadzie 2014 r. 

Po modyfikacji powództwa, domagaliśmy się od Banku zasądzenia na rzecz naszych Klientów solidarnie (ewentualnie łącznie) kwot: 91.865,57 złotych oraz 45.578,54 CHF. Była to równowartość kwot spłaconych na rzecz Banku w toku kredytowania.

Bank wnosił o oddalenie powództwa, a także w toku procesu złożył oświadczenie o potrąceniu.

Pozew został skierowany do Sądu w lutym 2021 r. Odbyły się 3 rozprawy zdalne na których doszło do przesłuchania świadków Banku oraz naszych Klientów. Postępowanie trwało zatem nieco ponad rok czasu.

Na ten moment nieznane jest pisemne uzasadnienie wyroku. Niemniej jednak można stwierdzić, że Sąd uwzględnił argumentację Kancelarii odnoszącą się do nieważności spornej umowy kredytu ze względu na jej sprzeczność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Co nadto istotne, jako że mieliśmy do czynienia z kredytem w całości spłaconym w 2014 r., Sąd potwierdził, że także kredyty spłacane (i to nawet przed 7 – laty przed wytoczeniem powództwa) mogą być podważane na drodze sądowej. 

W niniejszej sprawie Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów całość dochodzonej kwoty w CHF. Z kolei, jak można interpretować, oddalenie powództwa w pozostałej części nastąpiło ze względu na podniesiony przez Bank zarzut potrącenia.

Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia, nasza Kancelaria rozważy wniesienie apelacji. 

Trzeba jednak mieć na uwadze, że kwota udzielonego Klientom Kancelarii kredytu opiewała na niecałe 150.000,00 złotych, natomiast równowartość spłat na 2014 r. opiewała na kwotę ok. 250.000,00 złotych. Przeliczając z kolei zasądzoną od Banku kwotę (nieco ponad 45 tys. CHF) po obecnym kursie, otrzymujemy sumę ok 204.000,00 zł. Tym samym, w uproszczeniu można przyjąć, że w przypadku uprawomocnienia orzeczenia w tym kształcie, Klienci z kredytu opiewającego na 150.000,00 złotych zostaną zobowiązani do zwrotu na rzecz Banku równowartości 1/3 kwoty udzielonego kredytu.

Powyższy przykład pokazuje, że nie ma prawnych przeciwskazań do kierowania na drogę sądową także spraw kredytów spłaconych, i to w stosunkowo odległej przeszłości.

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie SPŁACONEGO kredytu we frankach Credit Agricole ( LUKAS BANK) z 2007 r. a spłaconego w 2014 r. SZYBKO Wygrywamy we WROCŁAWIU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *