W dniu 28 maja 2021r. Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta przez naszych Klientów z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International AG) jest nieważna oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Pozew wpłynął do Sądu w sierpniu 2020 r., a wyrok zapadł po przeprowadzeniu 1 rozprawy – w dniu 26 maja 2021 r. Sąd ograniczył postępowanie dowodowe w zasadzie wyłącznie do przesłuchania powodów. Pomimo dopuszczenia dowodu z zeznań świadka Banku na piśmie, ostatecznie takowe nie wpłynęły do akt sprawy. Z kolei jako nieistotny pominął Sąd wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości o specjalności bankowej.

Sprawa dotyczyła kredytu, który został udzielony na zakup lokalu mieszkalnego w Gliwicach oraz jego modernizację.

Kredyt ten był tzw. kredytem indeksowanym do CHF, tj. takim, w którym kwota udzielonego kredytu była wyrażona w złotówkach. 

W treści umowy, co potwierdził Sąd I instancji, znalazły się typowe dla umowy kredytu waloryzowanego do CHF byłego EFG Eurobank Ergasias S.A. klauzule przeliczeniowe, które już wielokrotnie były kwestionowane przez Sądy orzekające terenie całego kraju. Umowa ta zresztą odpowiadała wzorcowi jaki zastosował bank w sprawie, która była przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE z 3 października 2020 w sprawie C-260/19 (Dziubak przeciwko Raiffeisen).

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc m. in., iż jego zdaniem sporna umowa jest ważna, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacjami Kodeksu cywilnego oraz Prawa Bankowego, a także zarzut przedawnienia roszczeń.

Zdaniem Sądu I instancji powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Z ustnych motywów wyroku wynika, że zostały spełnione wszystkie przesłanki określone w przepisach Kodeksu cywilnego jak i unijnej dyrektywy 93/13 do zakwestionowania postanowień umowy. Orzeczenie Sądu kształtowało się pod wpływem orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wielu Sądów powszechnych. Sąd unieważnił umowę kredytu wskazując, że podziela argumentację strony powodowej. Bank nie spełnił obowiązku informacyjnego w stosunku do kredytobiorców, a umowę cechowała niedookreśloność świadczenia. Sąd dostrzegł abuzywność klauzul przeliczeniowych w umowie, natomiast mając na uwadze orzecznictwo TSUE zdecydował, że w polskim prawie nie istnieją przepisy, które mogłyby wypełnić lukę po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych postanowień. Skutkiem uznania za niedozwolone postanowień umownych dotyczących sposobu ustalania kursów walut na potrzeby wypłaty i spłaty kredytu jest konieczność ich pominięcia przy ustalaniu treści stosunku prawnego wiążącego strony. Postanowienia takie trzeba uznać za niewiążące już w chwili zawarcia umowy. Brak zatem w umowie tych postanowień musiał w ocenie Sądu prowadzić do upadku całej umowy kredytowej.

Ocena treści zakwestionowanych postanowień prowadzi do wniosku, że są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i prowadzą do rażącego naruszenia interesów powodów jako konsumentów. W sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami godzą one w równowagę kontraktową Stron, a także zmierzają do wprowadzenia konsumentów w błąd, wykorzystując jego zaufanie i brak specjalistycznej wiedzy. 

W konsekwencji powyższego rozstrzygnięcia Sąd zasądził również zwrot kosztów procesu.

Powyższy przykład, jak również wiele orzeczeń w podobnych sprawach opisywanych w serwisie Kancelarii, dobitnie pokazuje, że Sądy powszechne w sprawach tzw. „kredytów frankowych” orzekają korzystnie dla „frankowiczów”, mimo niewydania przez pełny skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2021 r. uchwały w sprawie III CZP 11/21 dotyczącej tzw. kredytów frankowych.

Wobec tego w opinii Kancelarii nie ma podstaw, by zwlekać z rozpoczęciem batalii sądowej przeciwko Bankowi.

Unieważnienie umowy EFG Eurobank Ergasias S.A. (Raiffeisen BI). WYGRYWAMY na 1 rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *