W dniu 24 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny (SSO Agata Witkowska) wydał wyrok w sprawie z powództwa naszego Klienta przeciwko ING Bank Śląski S.A., w którym ustalił nieważność w całości umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny zawartej pomiędzy stornami w 2008 r.. Jednocześnie sąd zasądził na rzecz naszego klienta zwrot kosztów procesu w całości, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

Wyrok stanowi potwierdzenie wyraźnej linii orzeczniczej w sprawach kredytów indeksowanych do CHF, uznającej takie umowy za całkowicie nieważne oraz stanowi kontynuację owocnej strategii  naszej kancelarii.

Godne uwagi jest również, że sprawa została przez sąd rozpoznana na dwóch rozprawach, wyrok zapadł w niecały rok od złożenia pozwu.

Sąd w toku postępowania dowodowego skupił się na wyjaśnieniach Powoda, szczegółowo pytając go o okoliczności zawarcia umowy, zakres informacji udzielonych mu na temat ryzyka zmian kursu CHF przed jej podpisaniem, braku możliwości negocjacji postanowień umownych. Sąd uzyskał również od Powoda potwierdzenie jego stanowiska w zakresie woli ustalenia nieważności umowy.

Po przeprowadzeniu przesłuchania Powoda, sąd na drugim terminie rozprawy przeprowadził dowód z zeznań świadka – pracownika banku, który brał aktywny udział w czynnościach poprzedzających zawarcie kwestionowanej umowy. Sąd natomiast oddalił inne wnioski dowodowe, szczególnie dowód z opinii biegłego uznając go za nieprzydatny dla rozstrzygnięcia istoty sprawy i służący jedynie niepotrzebnemu przedłużaniu postępowania.

Przy ogłaszaniu wyroku, wskazując ustnie główne jego motywy, sąd podzielił naszą argumentację co podstaw ustalenia nieważności umowy, zarazem uznając za w pełni wiarygodne złożone na pierwszej rozprawie wyjaśnienia naszego klienta. Sąd wskazał, że umowę kredytu należy uznać za bezwzględnie nieważną z kilku względów. Według sądu bank konstruując jednostronnie wzorzec umowy, wykorzystał swą silniejszą pozycję w stosunku prawnym. Klauzule umowne zostały zdaniem sądu sformułowane nieprecyzyjnie, w konsekwencji dały bankowi całkowitą swobodę w ustalaniu wysokości zobowiązania. Umowę należało też uznać za nieważną z powodu jej sprzeczności z naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego. 

Stanowisko sądu w pełni zgadza się z podnoszoną przez naszą kancelarię w pismach procesowych argumentacją, dowodzi też rozumienia przez sąd istoty wad prawnych kredytu indeksowanego tabelowym kursem banku.

Wyrok ten pokazuje, że przy właściwej konstrukcji pozwu i taktyce procesowej możliwe jest uzyskanie korzystnego dla kredytobiorcy wyroku bez długiego procesu sądowego. Zarazem dowodzi, że warto aktywnie dochodzić sprawiedliwości w sądzie, bez oczekiwania na uchwały SN lub propozycje ugodowe banków.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski wraz z radcą prawnym Pawłem Szymańskim, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie umowy frankowej ING BANK. Znów wygrywamy z ING w 11 miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *