Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4113/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego Banku – EFG Eurobank Ergasias S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, jest nieważna. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 399.113,44 zł oraz obciążył pozwany Bank w całości kosztami procesu w całości pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W przedmiotowej sprawie wyrok został wydany na pierwszym terminie rozprawy po przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania Klientów. Sprawa do Sądu Okręgowego trafiła w lutym 2022 r.

Nasza Kancelaria wnosiła w imieniu Klientów o ustalenie nieważności umowy kredytowej oraz zasądzenia wpłaconych kwot jako zwrotu nienależnego świadczenia. W przedmiotowym pozwie nasi Klienci zarzucili bankowi, m.in., że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Powodowie wskazali m.in. na postanowienia, te nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki Powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy.

Powodowie podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron. Ponadto przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym w dniu podpisania umowy klienci nie zostali poinformowani. 

Wobec złożonego pozwu bank wystosował odpowiedź, w której zakwestionował wszelkie zarzuty Powodów, wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś klienci zostali wyczerpująco poinformowani o specyfice kredytu indeksowanego do waluty obcej.

Bank wskazywał także, że gdyby jednak Sąd uznał, że ww. klauzule są abuzywne to można uzupełnić umowę innym miernikiem wartości w postaci kursu średniego NBP. Ponadto bank podniósł m.in. zarzut braku interesu prawnego w ustaleniu nieważności, a także ze wszech miar chybiony i nie brany pod uwagę w orzecznictwie, zarzut przedawnienia roszczeń Powodów oraz zgłosił zarzut zatrzymania.

W ocenie Sądu umowa kredytowa jest nieważna, dlatego, że jej postanowienia dotyczące indeksacji – w zakresie, w jakim odsyłają do kursów waluty ustalonych jednostronnie przez Bank w Tabelach kursowych stanowią klauzule abuzywne – co w przypadku konsumentów prowadzi do konieczności uznania umowy za nieważną.

Zdaniem Sądu Okręgowego, zawarte w umowie i regulaminie postanowienia określające sposoby wyliczenia kwoty kredytu podlegającej spłacie i wysokości rat kredytu są abuzywne, a tym samym nie wiążą powodów (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.04.2022 r. sygn. akt III CZP 40/22).

W realiach sprawy niniejszej doprowadziło to do nieważności umowy, gdyż zakwestionowane postanowienia określają główne świadczenia stron i bez nich nie sposób wykonywać umowy.

Zdaniem Sądu w realiach Bank nie sprostał także obowiązkowi informacyjnemu w zakresie wymaganym przez art. 3851 § 1 k.c. wykładany zgodnie z ww. orzeczeniami TSUE. 

Nieważność umowy o kredyt zawartej przez strony skutkowała uznaniem za zasadne żądania powodów o zwrot tego, co na jej podstawie świadczyli z tytułu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych i kosztów ochrony ubezpieczeniowej. Sąd zasądził kwotę tytułem nienależnego czyli tytułem spłacanych przez Powodów kwoty wykonywania nieważnej umowy kredytowej. Niemniej, Sąd uwzględnił zgłoszony przez Bank zarzut zatrzymania. Wobec uwzględnienia przez Sąd zarzutu zatrzymania, Sąd nie zasądził odsetek od wskazanych w wyroku kwot, gdyż pozwany nie jest jeszcze w opóźnieniu co do zapłaty zasądzonych kwot wobec powodów.

Wyrok jest obecnie nieprawomocny, jednak w świetle kierunku orzecznictwa, mamy nadzieję, że zostanie potwierdzony w II instancji.

Sprawę prowadzili adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Warszawa Unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank i 399.113,44 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *