Dnia 22 czerwca 2023 r.  Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w sprawie rozpoznawanej pod sygn. akt VI ACa 1701/22 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – zmiana była niewielka dotyczyła jedynie odsetek (uwzględniony został zarzut zatrzymania), na mocy którego:

  • ustalono, że umowa kredytu zawarta pomiędzy naszym Klientem a PKO BP S.A. jest nieważna;
  • zasądzono od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 162.459,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie do dnia zapłaty;
  • w pozostałym zakresie powództwo oddalono;
  • zasądzono od pozwanego Banku na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w całości wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W I instancji wystarczyła jedna rozprawa by przekonać Sąd do argumentacji naszej Kancelarii, zaś w II instancji odbyły się dwie rozprawy. Łącznie postępowanie trwało tylko 15 miesięcy, co można uznać niewątpliwie za sukces.

Sąd Apelacyjny podzielił i przyjął za własne ustalenia faktyczne  i ocenę prawną dokonaną przez Sąd Okręgowy przy wydawaniu wyroku I-ej instancji.

Sąd Apelacyjny podkreślił również, że kredyt udzielony naszemu Klientowi pozostawał kredytem złotowym jedynie denominowanym do waluty CHF, gdyż ostatecznie celem umowy było wypłacenie kredytu w złotych polskich i w tej walucie kredyt miał być spłacany.

Sąd uznał, że niewątpliwie powód miał interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c., w zakresie żądania ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej przez niego umowy, przy czym żądanie to wynikało z nieważności zawartej przez niego umowy. Jedynie wyrok, w którym stwierdzono nieważność umowy łączącej powoda z bankiem spowoduje wyjaśnienie niepewności co do charakteru łączącego strony zobowiązania na przyszłość, poprzez umożliwienie powodowi zaprzestania spłacania kredytu bez konsekwencji narażenia się na działania windykacyjne pozwanego. 

Ponadto jedynie stwierdzenie nieważności umowy będzie stanowić podstawę do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości powoda. Powództwo podlegało uwzględnieniu, gdyż przedmiotowa umowa była niezgodna z zasadami współżycia społecznego, była niezgodna z przepisami ustawy Prawo bankowe oraz zawierała liczne klauzule niedozwolone, co w konsekwencji doprowadziło do konieczności jej unieważnienia.

Co istotne również Sąd Apelacyjny podkreślił posiadanie przez kredytobiorcę interesu prawnego w ustaleniu nieważności umowy kredytu nawet w sytuacji, gdy kredyt ten zdążył zostać wypowiedziany przez bank. 

Umowa nie zawierała konkretnych zapisów dotyczących sposobu przeliczania kwoty wyrażonej w walucie szwajcarskiej na walutę wypłaty, czyli PLN. W umowie kredytowej nie ma żadnego zapisu, który normował by sposób przeliczania kwoty kredytu wypłaconej w rzeczywistości w złotówkach (PLN) do waluty szwajcarskiej. Zasady te reguluje dopiero ogólny załącznik nr 7. Próżno w nim również szukać konkretnych zapisów normujących sposób denominacji (przeliczania) kwoty wypłaconej w złotówkach na franki szwajcarskie. Powód nawet po wnikliwym i wielokrotnym przeczytaniu umowy oraz po wnikliwym i wielokrotnym zapoznaniu się z załącznikiem nr 7 nie mógłby dowiedzieć się w jaki sposób bank ustali wysokość kwoty kredytu w walucie polskiej.

Sąd podkreślił, że umowa zawarta przez powoda była w istocie wzorcem umownym stosowanym przez bank w tego typu umowach. Powód nie miał żadnego wpływu na treść zawartej umowy, nie negocjował jej treści. Istotną częścią umowy były załączniki czyli wewnętrzne dokumenty wytworzone przez bank, które stanowiły integralną częścią umowy.

Zgodnie z art. 3851 § 3 k.c. nieuzgodnione indywidualnie są te postanowienia, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. Tak było w niniejszej sprawie, gdyż wszelkie dokumenty kształtujące treść stosunku prawnego pomiędzy stronami umowy zostały opracowane, przygotowane i przedstawione powodowi do podpisu przez Bank a władztwo powoda sprowadzało się w istocie do decyzji „podpisać umowę lub nie podpisywać”, gdyż nie negocjował on umowy ani dołączonych do niej załączników w żadnym aspekcie.

Sąd uznał, że bank przerzucał w 100% na kredytobiorcę ryzyko zmiany kursy CHF do PLN. To natomiast było rażąco niesprawiedliwym zaniedbaniem ze strony banku, gdyż obciążenie ryzykiem kursowym jedynie powoda było skrajnie nieuczciwe ze strony banku.

W ocenie Sądu kolejną przyczyną, dla której należało uznać nieważność przedmiotowej umowy kredytu było nienależyte poinformowanie powoda o ryzykach, związanych z kredytem. Zapisy zawarte w załączniku nr 7 do umowy nie były poparte żadną symulacją, wykresami e.t.c , czy chociażby informacją, że jeśli kurs CHF do złotówki wzrośnie dwukrotnie to ich saldo zadłużenia w PLN wzrośnie również dwukrotnie. 

Reasumując stwierdzić należy, że bank udzielając powodowi przedmiotowego kredytu nie tylko nie sprostał obowiązkowi informacyjnemu dotyczącemu oferowanego produktu, ale produkt ten oferował w formie niejasnej, nieprecyzyjnej i enigmatycznej w najistotniejszych kwestiach.

Nieważność umowy powoduje również niemożliwość zastąpienia klauzul abuzywnych innymi normami prawa, w tym w szczególności zastąpienia Tabeli kursów, kursem Narodowego Banku Polskiego, czy też życzliwą wykładnią zmierzającą do zachowania umowy i uzupełnienie treści oświadczeń woli, albowiem trudno doszukiwać się jaka ta wola miałaby być. Nie można bowiem zastąpić zawartych w niej niedozwolonych postanowień przepisami o charakterze dyspozytywnym, ani bez zgody powoda nadal pozostawić je w umowie. 

Ocena sądu, że umowa jest nieważna, możliwa jest także wówczas, gdy z uwagi na brak przepisów dyspozytywnych, woli stron zastąpienia abuzywnych postanowień innymi przepisami, czy też ich modyfikacji, brak woli konsumenta sanowania niedozwolonych klauzul, utrzymanie jej w pozostałej części nie jest z punktu widzenia przepisów prawa krajowego możliwe.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Dennis Jonczyk – Kancelaria adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Ekspresowe PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we Frankach PKO BP i 162.459,39 zł dla naszych Klientów. Jak szybko można unieważnić kredyt we frankach w Warszawie? Nawet w 15 MIESIĘCY!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *