Wyrokiem z dnia 7 lipca 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 83/21 Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna, oraz rozstrzygnął o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości Pozwanego.

Pozew został złożony w lutym 2021 r. – sprawa do wydania wyroku w sądzie w I Instancji trwała zatem jedynie 5 miesięcy.

 

Zanim jednak Sąd wyznaczył termin rozprawy, zarządził dalszą wymianę pism procesowych, celem usystematyzowania okoliczności spornych pomiędzy Stronami. Syntetyczne przedstawienie argumentów przez Stronę powodową, pozwoliło Sądowi na dokonanie oceny zasadności przeprowadzenia dowodów zgłoszonych przez Pozwanego. 

Co istotne, Sąd uznał, że dowód z zeznań świadków, będących pracownikami baku, nie przyczyni się do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, skoro zawnioskowani świadkowie nie brali udziału w zawieraniu umowy z Powodami. Stąd też jeszcze przed rozprawą, na posiedzeniu niejawnym, oddalił wniosek dowodowy banku w tym zakresie.

Jedyna rozprawa w sprawie odbyła się w dniu 26 kwietnia 2021 r. – tj. zaledwie  2 miesiące po złożeniu pozwu. Sąd przesłuchał Powodów.

Bank Millennium – propozycja ugody

Z uwagi na przedłożenie przez pełnomocnika banku na terminie rozprawy dwóch wariantów ewentualnej ugody, Sąd odroczył rozprawę z terminem z urzędu.

Obie propozycje dotyczyły przewalutowania kredytu, oraz oparto je na stopie referencyjnej WIBOR 3M. 

Wg pierwszego wariantu kursem do realizacji przewalutowania miał zostać kurs 3.3146 PLN – a wg drugiego kurs średni NBP z dnia poprzedzającego przewalutowanie. Korzyść klientów w obydwu przypadkach miała oscylować na około 50.000,00 zł. Różnica sprowadzała się do wysokości raty.

Propozycje ugodowe okazały się niesatysfakcjonujące – z uwagi przede wszystkim na uwzględnienie w nich stopy referencyjnej WIBOR 3M, zamiast LIBOR.  Wysokość stawki WIBOR3M może charakteryzować się dużymi wahnięciami i w dalszym ciągu klienci byliby uzależnieni od aktualnych  parametrów, które mogłyby się zmienić  nawet  rażąco – na niekorzyść. Co również istotne, z kalkulacji sporządzonej przez analityka współpracującego z kancelarią, wynikało, iż w przypadku unieważnienia kredytobiorcy mogli zyskać ok 200.000 zł, a w przypadku odfrankowienia, które wiązałoby się z obowiązkiem dalszej spłaty, łącznie ok. 165.000,00 zł.

Rachunek zysków i strat wskazywał zdecydowanie na zasadność odrzucenia propozycji banku.

Z tego względu, mając już przeprowadzone postępowanie dowodowe, Sąd na posiedzeniu niejawnym (bez udziału Stron) zamknął rozprawę, a następnie orzekł na korzyść Kredytobiorców – mając na względzie podnoszone argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji.

Zobacz inne wygrane z Bankiem Millennium na naszym kanale YB

 

Ekspresowe unieważnienie kredytu Bank Millennium, Bank proponował ugodę. Wygrywamy w Częstochowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *