O Multiplanie w mBank- u (znanym też jako BRE Bank S.A.) była już mowa. Tym razem jednak podejmujemy temat kredytu hipotecznego  waloryzowanego kursem GBP – znany funt brytyjski.  Kredyt hipoteczny  z 2010 roku zaciągnięty jeszcze w BRE Banku, na kwotę 385 000 złotych. Okres kredytowania aż na 360 miesięcy. Powodowie, zwrócili się do nas o pomoc w odzyskaniu od Banku trzykrotnie pobranych składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w łącznej wysokości 12 680, 49 zł. I w tym przypadku sukces Kancelarii. Dochodzona kwota w całości odzyskana, wraz z kosztami postępowania oraz odsetkami. O szczegółach poniżej. 

ZABEZPIECZENIA SPŁATY KREDYTU ORAZ KOLEJNE NOWOŚCI W UMOWACH KREDYTOWYCH 

Kredyt został obwarowany kolejnymi zabezpieczeniami: hipoteką kaucyjną na kredytowanej nieruchomości, ubezpieczeniem nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, UNWW (choć sam moment, w którym nasi Powodowie dowiadują się o UNWW został celowo przez Bank ukryty w czasie procedury finalizowania kredytu przez strony, co więcej ktoś chyba celowo posługiwał się ubezpieczeniem spłaty rat kredytu by wprowadzić w błąd swoich klientów).

W tym miejscu pojawia się nowe zagadnienie, mianowicie: zabezpieczenie przejściowe kredytu tj. ubezpieczenie spłaty kredytu na okres przejściowy tzw. ubezpieczenie pomostowe oraz cesja wierzytelności dla banku z wniesionego wkładu budowlanego / przedpłat na poczet nabycia nieruchomości do czasu zakończenia inwestycji. I już w tym miejscu klient Banku zostaje postawiony w sytuacji wielości zagadnień i instytucji czy to prawnych bądź finansowych, które nie są mu do końca znane, zaś sam bank nie jest skłonny by przedstawić je w sposób jasny, zrozumiały i przystępny.

Nadto, kolejnym novum jest pełnomocnik, który zawarł umowę w imieniu naszych Powodów z bankiem.

W tym miejscu szczególnego zaakcentowania wymaga, iż Sąd bacznie omówił w uzasadnieniu wyroku dowody, na podstawie których ustalił stan faktyczny sprawy wraz z przyznaniem im poszczególnej mocy dowodowej, prócz dokumentów, wydruków komputerowych.

I to nad nimi należy pochylić się uważniej, gdyż Sąd wprost wskazał, że w kategorii wydruków komputerowych nie znajduje się Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach MultiPlanów otóż: „Wydruk ten nie jest bowiem oznaczony datą, a sądowi wiadomo z urzędu, iż powyższy regulamin podlegał zmianom. Nie sposób zatem uznać za wiarygodne twierdzenie strony pozwanej (tu błąd Banku), iż regulamin ten obowiązywał w dacie ubiegania się o kredyt przez Powodów i oprzeć na nim ustalenia stanu faktycznego w niniejszej sprawie”.

DOWOLNOŚC BANKU W KONSTRUOWANIU ZAPISÓW UNWW  

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego zostało określone na 36 – miesięczny okres ubezpieczenia. Niestety mechanizm toku trwania ubezpieczenia, jego automatycznego przedłużania, naliczania podstawy składki czy podstaw, na jakiej podstawie okres ubezpieczenia uległby zakończeniu niestety i w tym przypadku został niekorzystnie skonstruowany na rzecz klientów banku. I tu pojawia się zagadnienie zdarzenia jakim warunkuje Bank okres trwania ubezpieczenia , czyli zagadkowa całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem lub „inne” zdarzenie kończące okres ubezpieczenia. Inne jawi się jako  niedookreślone, tym samym dowolność po stronie Banku aby ubezpieczenie podlegało automatycznemu przedłużeniu o kolejny okres ubezpieczenia. Bank manewruje czasem trwania ubezpieczenia jak również wysokością jego składki.

Składki pobierane przez bank z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa powyżej sięgały kwoty blisko 5 000 zł. W dobrym momencie zatem nasi Powodowie zwracają się o pomoc do Kancelarii, co uchroniło ich od poniesienia jeszcze to większych kosztów z tego tytułu.

PEŁNOMOCNIK PRZY ZAWIERANIU UMOWY KREDYTOWEJ

W niniejszej sprawie kluczowym było przesłuchanie świadka – pełnomocnika, przez którego Powodowie zawarli z Bankiem umowę kredytową. Świadek ten został przesłuchany przez Sąd na okoliczności sztandarowe w zakresie dochodzonego roszczenia od Banku, mianowicie: informacji przekazanej świadkowi w trakcie zawarcia umowy o kredyt w imieniu Powodów, a w szczególności informacji dot. zabezpieczenia kredytu.  Pełnomocnik występujący po stronie Banku nieudolnie forsował swój wniosek o przesłuchania Powodów (którzy przebywali zagranicą). 

W tym miejscu pełnomocnik Banku wykazał się nieznajomością podstawowych zasad postępowania dowodowego. I tu kilka uwag. Otóż w przypadku drogi sądowej, którą będziesz przebywać wraz z bankiem, dowód z przesłuchania stron (czyli również Ciebie) może zostać przeprowadzony wyłącznie kiedy istotne okoliczności sprawy nie zostaną dostatecznie wyjaśnione na podstawie innych dowodów, w szczególności dokumentów czy zeznań świadków.

Bank forsował swój wniosek wyłącznie w celu przedłużania postępowania. Sąd wprost zauważył, iż takie działanie Banku dąży jedynie do generowania znacznych kosztów postępowania, ponadto okoliczności, na jakie mieliby zostać przesłuchani Powodowie były niepoprawnie sformułowane (tzw. górnolotnie brzmiąca „teza dowodowa”) przez stronę pozwaną. 

CZY UNWW NIESIE ZA SOBĄ KORZYŚCI DLA KREDYTOBIORCY?

Bank nieudolnie oparł swoje uzasadnienie kwestionowania zasadności żądania Powodów, błędnie wskazując na korzyść jaką niosło za sobą UNWW w postaci możliwości uzyskania kredytu we wnioskowanej wysokości, w przypadku braku wkładu własnego, jakim nie dysponowali Powodowie w momencie wnioskowania o kredyt.

I tu w uzasadnieniu wyroku Sąd powołuje się również na orzecznictwo Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznaje za niedozwolone postanowienia umowne we wzorcu umownym pozwanego Banku w zakresie UNWW. Postanowienie to zostało ponadto wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odnalezienie w umowach kredytowych klauzul niedozwolonych nie oznacza już uznania kompleksowo umowy za niewiążącej. Etap analizy zapisów umownych, który stanowi zasadniczą część pracy Kancelarii daje podstawę dla Sądu, który dokonuje „incydentalnej” kontroli postanowień umowy – kluczowej dla sprawy.

NIEUZGODNIONE INDYWIDUALNIE POSTANOWIENIA UMOWY ZAWIERANEJ Z KONSUMENTEM

I w tym przypadku po stronie powodowej mamy konsumentów, którzy z profesjonalistą – Bankiem (bezspornie) zawarli umowę kredytową. W niniejszej sprawie Sąd zwrócił uwagę na postanowienia kwestionowane przez nas w rzeczowej umowie kredytowej w odniesieniu do warunków jakie muszą wystąpić kumulatywnie aby uznać je za postanowienie niedozwolone.

Dla przypomnienia jest to: postanowienie, które nie jest indywidualnie uzgodnione z Tobą, które nie określa wprost i jednoznacznie głównych świadczeń (precyzując co jest głównym świadczeniem: Ty dostajesz środki od Banku, zaś  po Twojej stronie następuje obowiązek ich zwrotu wraz z towarzyszącymi im prowizjami i odsetkami) obu stron umowy, który nadaje wobec Ciebie prawa i obciąża Cię obowiązkami, które godzą w dobre obyczaje i rażąco naruszają Twoje interesy. 

Postanowienia dot. UNWW zostały wprost wcielone w umowę, w tejże sprawie to pełnomocnik, nie sami Powodowie, nie miał możliwości podjęcia jakichkolwiek negocjacji z bankiem w tym zakresie, ponadto nie zostały mu przedstawione w sposób jasny procesy jakim będzie podlegać to ubezpieczenie, czas jego trwania, wysokość składki czy warunki, jakie muszą zostać spełnione by ubezpieczenie wygasło. 

Ważne Sąd wskazał w uzasadnieniu wyroku: „Indywidualne uzgodnienie postanowienia umowy NIE polega na stworzeniu możliwości wyboru sposobu zabezpieczenia spośród Tych uznawanych przez bank, ale wymaga czegoś więcej – możliwości renegocjowania umowy w taki sposób, tak by był możliwy rzeczywisty i realny wpływ na brzmienie i treść poszczególnych postanowień.”

Kolejno trafnie Sąd wskazał na sam moment, w którym Bank uwzględnił UNWW jako formę zabezpieczenia kredytu, ponadto uznając, iż była to wyłączna decyzja po stronie Banku, gdyż sami Powodowie nie przewidywali tej formy zabezpieczenia we wniosku kredytowym. I w tym przypadku Bank pozostawił sobie otwartą drogę do dochodzenia od Powodów roszczenia regresowego, w przypadku, kiedy Bank uzyskałby odszkodowanie od strony trzeciej – jakim był Ubezpieczyciel. 

Lektura przykładu powyższego powinna skłonić Cię  do przeanalizowania swojego, indywidualnego przypadku oraz pozycji na jakiej znalazłeś w związku z zawarciem umowy kredytowej być może i z tym samym Bankiem. Bez obaw, nawet w przypadku zamieszkiwania poza krajem jest droga by odzyskać nienależnie pobrane przez Bank opłaty wynikające z UNWW jak w przypadku powyżej. 

Mbank (BRE Bank S.A.) kredyt hipoteczny waloryzowany kursem GBP – bank zwraca 12.680zł UNWW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *