Wyrokiem z dnia 9 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt II C 711/18 ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 6 listopada 2007r. W punkcie II. i III. wyroku Sąd Okręgowy zasądził od mBank S.A. w Warszawie łącznie na rzecz Powodów kwotę 92 641,54 oraz kwotę 20 501,25 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd Okręgowy orzekł także o zwrocie kosztów postępowania na rzecz Powodów.

Od powyższego wyroku Pozwany wniósł apelację, w której zarzucił naruszenie zasady swobody oceny dowodów przez Sąd oraz szereg naruszeń przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia, a także szereg zarzutów dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego.

Powodowie wnieśli o oddalenie apelacji, a nadto o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego.

Wyrokiem z dnia 15 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt V ACa 954/22 wydał wyrok, w którym oddalił apelację oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Klientów Kancelarii kwotę 8 100,00 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny uznał, że podstawa faktyczna zaskarżonego wyroku była prawidłowa. Prawidłowo także Sąd Okręgowy zastosował prawo materialne, a Sąd Apelacyjny zaakceptował w pełni ocenę prawną umowy kredytu zawartej przez strony. Wskazując, że oceny tej nie mogą podważyć zawarte w apelacji pozwanego zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego, które należy potraktować jako nieskuteczną polemikę i sposób interpretowania przepisów prawa materialnego, jak również orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w powoływanych w uzasadnieniu apelacji orzeczeniach.

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił stanowisko Sądu Okręgowego oraz stanowisko Kancelarii, że szczegółowo opisane i trafnie ocenione postanowienia umowy kredytowej są abuzywne, a ich ocena pod kątem ewentualnej abuzywności winna być dokonywana według zasad przewidzianych w art. 3851 k.c., a zatem według stanu z chwili zawarcia umowy oraz w okolicznościach z daty jej zawarcia.

Sąd Apelacyjny również uznał, iż Sąd Okręgowy miał trafne rozważania czy po wyeliminowaniu niedozwolonych klauzul, umowa kredytu może nadal obowiązywać w pozostałym zakresie, czy też należy uznać ją – zgodnie z naszym żądaniem za nieważną, w szczególności ze względu na brak któregoś z koniecznych elementów takiej umowy. Słuszne jest w związku z tym stanowisko Sądu Okręgowego, że w realiach rozpatrywanej sprawy umowę kredytu należało uznać za nieważną.

Mając to wszystko na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, że apelacja nie zasługuje na uwzględnienie i orzekł o jej oddaleniu.

Sprawę prowadziła adw. Katarzyna Wójcik oraz adw. Jacek Sosnowski – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu mBank z 2007 roku i 92 641,54 zł oraz kwotę 20 501,25 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *