Niezwykle miło nam poinformować o kolejnym prawomocnym sukcesie naszych Klientów w sporze z bankiem. Tym razem Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, w dniu 27 czerwca 2022 r., sygn. akt. V ACa 4/22,  w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko mBank S.A wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od korzystnego dla naszych Klientów wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, a także zasądził 8 100  zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w osobie SSA Joanny Piwowarun – Kołakowskiej uznał apelację pozwanego banku za pozbawioną podstaw. Apelacja pozwanego nie zasługiwała na uwzględnienie, bowiem – zdaniem Sądu Apelacyjnego – na skutek zawarcia                                 w przedmiotowej umowie niedozwolonych postanowień umowa nie może zostać utrzymana w mocy, co skutkuje jej nieważnością, a w konsekwencji – słusznością żądania powodów ustalenia jej nieważności.

Sąd Apelacyjny podzielił i zaaprobował zasadnicze ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, szczegółowo opisane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, uznając je za prawidłowo osadzone w zgromadzonym materiale dowodowym, tworzącym spójną, przekonywującą i prawidłowo ocenioną całość, a w konsekwencji przyjmuje je za własne, czyniąc integralną częścią swojego stanowiska.

Sąd Apelacyjny wskazał, że pozwany bank przy kontraktowaniu wykorzystywał pewien schemat opracowany przez siebie (swojego poprzednika prawnego) i mający zastosowanie do ogólnego stosowania, co uzasadnia brak indywidualnego charakteru uzgodnień w tym zakresie. Kredytobiorcom został przedstawiony gotowy produkt, za którego przygotowanie odpowiadał w całości bank, a takie elementy jak wniosek kredytowy czy umowa zostały uzupełnione o dane szczegółowe m.in. kwotę kredytu, okres kredytowania, przeznaczenie kredytu, czy też rodzaj zabezpieczenia.

Pozwany, będąc przedsiębiorcą w relacji do powodów – konsumentów, nie przedstawił wniosków dowodowych świadczących o tym, że w tym konkretnym procesie zawierania umowy kredytowej była możliwość negocjowania zasad indeksacji, a przede wszystkim, że sporne postanowienia zostały indywidualnie uzgodnione z powodami.  Gdyby tak bowiem było, to z pewnością pozwany byłby w stanie wykazać to stosowanymi dokumentami.

Sąd słusznie stwierdził, że skoro klauzule umowne, których elementem jest ryzyko kursowe, określają główne świadczenia stron, to ich eliminacja z umowy musi prowadzić do jej upadku, zaś usunięcie zakwestionowanych klauzul i uznanie kredytu za złotowy skutkowałoby zaniknięciem ryzyka kursowego i zmianą charakteru umowy, prowadząc do przekształcenia stosunku umownego w sposób istotny. Sąd Apelacyjny słusznie uznał także, że nie ma możliwości podstawienia w tej sprawie innych rozwiązań w miejsce postanowień uznanych za abuzywne dotyczących mechanizmu indeksacji.

Droga do tego  korzystnego rozstrzygnięcia wyglądała następująco – pozwem z listopada 2019 r. nasi Klienci skierowali roszczenia przeciwko mBank S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym żądali stwierdzenia nieważności wyżej umowy kredytowej indeksowanej do CHF, ewentualnie jej tzw. odfrankowienia. W przedmiotowym pozwie nasi Klienci zarzucili bankowi, m.in. że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Powodowie wskazali również, że postanowienia, te nie zostały z nimi  indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki Powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy.

Powodowie podnieśli także, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron. Ponadto Powodowie podnieśli również, że ww. umowa jest nieważna z uwagi na to, że jest sprzeczna                                    z ustawą prawo bankowe, ponieważ kwota kredytu została określona ww. umowie niejednoznacznie. Dodatkowo przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym w dniu podpisania umowy klienci nie zostali poinformowani. 

Wobec złożonego pozwu bank wystosował odpowiedź, w której zakwestionował wszelkie zarzuty naszych Klientów,  wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron, a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś klienci zostali wyczerpująco poinformowani o specyfice kredytu denominowanego w walucie obcej. Ponadto bank podniósł m.in. zarzut braku interesu prawnego w ustaleniu nieważności, a także ze wszech miar chybiony i nie brany pod uwagę w orzecznictwie, zarzut przedawnienia roszczeń Klientów. 

W odpowiedzi na stanowisko banku nasi Klienci wystosowali replikę, w której ustosunkowali się do wszelkich twierdzeń banku, powołując się na szeroką argumentację prawną wynikającą nie tylko z doktryny ale przede wszystkim z tez płynących z aktualnego orzecznictwa dotyczących tzw. kredytów frankowych.  

Korzystny dla naszych Klientów wyrok w I instancji zapadł na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 października 2021 r., sygn. akt II C 1882/19, po przeprowadzaniu dwóch rozpraw, natomiast korzystny dla naszych Klientów wyrok II instancji zapadł w dniu 27 czerwca 2022 r., po przeprowadzeniu rozprawy apelacyjnej.

Jak wynika z powyższego sprawa od momentu skierowania do Sądu Okręgowego w Warszawie do jej zakończenia w II instancji trwała około 2,5 roku. 

Mamy nadzieję, że ten wpisujący się w zasadniczo jednolitą w podobnych sprawach linię orzeczniczą wyrok, podtrzyma i ugruntuje panującą już tendencję uznawania analogicznych umów kredytowych za nieważne, ponieważ jest on zgodny z prawem polskim i europejskim oraz przywraca, zaburzony funkcjonowaniem nieuczciwej umowy w obrocie,  porządek tak prawny, jak i aksjologiczny.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNY wyrok unieważnienie kredytu we frankach mBank. Szybko wygrywamy w WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *