Dnia 25 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny w składzie Sędzi Agnieszki Kossowskiej w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5062/21 ustalił nieważność umowy zawartej pomiędzy naszymi Klientami a mBank S.A. oraz zasądził całość wpłat dokonanych przez Kredytobiorców zgodnie z teorią dwóch kondykcji (tj. 649.071,63 zł), a także całość kosztów procesu.

Postępowanie w I instancji trwało 10 miesięcy.  Sprawa dotyczyła umowy kredytu zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (w chwili zawierania umowy BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie) zawartej w 2007 r. Umowa, poza standardowymi klauzulami indeksacyjnymi zawierała również niedozwolone klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu.

W toku sprawy Sąd zarządził standardową wymianę pism przygotowawczych, pominął wniosek Banku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, przesłuchując jedynie Kredytobiorców w charakterze Strony podczas jedynego terminu rozprawy. Sąd uwzględnił argumenty naszej Kancelarii dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych oraz okoliczności zawarcia umowy.

Zdaniem Sądu, z dowodów zgromadzonych w niniejszej sprawie nie wynikało, aby strona pozwana sprostała obowiązkowi informacyjnemu względem Kredytobiorców. Bank nie przedstawił w rzetelny sposób informacji o tym, że mogą wystąpić znaczne wahania kursu waluty indeksacji, co może mieć znaczący wpływ na wysokość raty kredytowej i salda zadłużenia. Nie przedstawiono w szczególności Kredytobiorcom – którzy nie uzyskiwali dochodów w walucie indeksacji – symulacji rat kredytowych przy założeniu znacznego wzrostu kursu CHF. Sąd ponownie utrwalił pogląd, iż samo odebranie od Klientów oświadczenia o tym, że są świadomi ryzyka kursowego, nie spełnia wymogu udzielenia rzetelnej i jasnej informacji w powyższym zakresie.

W ocenie Sądu kwestionowane klauzule indeksacyjne stanowią element określający główne świadczenie stron umowy kredytu indeksowanego. Wobec tego, stwierdzić należy, że usunięcie postanowienia określającego główne świadczenia stron, prowadzi do tego, że pomiędzy stronami brak jest zgody na zawarcie umowy. To prowadziło zaś do wniosku, że na skutek stwierdzenia abuzywności wskazanych postanowień umownych, umowę należało uznać za nieważną. Kolejno wskazać należy, że zdaniem Sądu wyeliminowanie z umowy o kredyt indeksowany do waluty obcej postanowień dotyczących indeksacji prowadzi nie tylko do zniesienia mechanizmu indeksacji oraz różnic kursów walutowych, ale również pośrednio do zamknięcia ryzyka kursowego, które jest bezpośrednio związane z indeksacją. Usunięcie tych postanowień z umowy powoduje, że umowa ta nie może nadal obowiązywać bez tych warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy

Sąd potwierdził występowanie po stronie Kredytobiorców istnienie interesu prawnego o ustalenie nieważności umowy wskazując, że rozstrzygnięcie żądania o zapłatę zakończyłoby bowiem jedynie spór co do zwrotu kwot, które już zostały zapłacone na podstawie tej Umowy, nie rozstrzygnęłoby zaś co do zasadności lub niezasadności żądań Banku co do niezapłaconych jeszcze rat kredytu. Jedynie zatem ustalenie, czy w istocie strony są związane przedmiotową Umową, w pełny sposób zabezpieczy interes powodów.

Podkreślić należy, że wyrok jest nieprawomocny, a Bank złożył apelację. Mając jednak na uwadze pozytywnie kształtującą się dla Kredytobiorców linie orzeczniczą, zwłaszcza w odniesieniu do mBanku, wyrok z dużym prawdopodobieństwem zostanie utrzymany w mocy.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski. i adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu mBank (BRE Bank S.A.) i 649.071,63 zł dla naszych Klientów. Szybko wygrywamy w WARSZAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *