Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 480/23 oddalił apelację banku od Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od banku na rzecz naszego klienta kwotę 429.043,25 zł. Ponadto Sąd Apelacyjny zasądził od Banku na rzecz naszego klienta 8100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa od złożenia Pozwu do jej prawomocnego zakończenia trwała 31 miesięcy, natomiast postępowanie II instancyjne trwało 6 miesięcy. 

Sąd Apelacyjny wskazał, że zarzuty wywiedzione w apelacji Banku wyrokowi I instancji są chybione zarówno te dotyczące naruszenia przepisów prawa materialnego, jak i procesowego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że postanowienia umowy określające zarówno zasady przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na złotówki przy wypłacie kredytu, jak i spłacanych rat na walutę obcą, pozwalające bankowi swobodnie kształtować kurs waluty obcej, mają charakter niedozwolonych postanowień umownych i przyjął za Sądem Okręgowym, że na skutek ich eliminacji umowa kredytu jest nieważna ex lege i nie wiąże stron ze skutkiem ex tunc.

W przedmiotowej sprawie nasz klient wykazał przed Sądem m.in., że postanowienia umowne nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki stron w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym interesy konsumentów, dlatego w konsekwencji postanowienia abuzywne nie są wiążące i pozostają bezskuteczne od początku trwania umowy.

Ponadto Sąd Apelacyjny wskazał że umowa jest nieważna jako sprzeczna z prawem bankowym, ponieważ kwota kredytu została określona niejednoznacznie, pozostaje w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń stron, czego przejawem jest przerzucenie w całości ryzykiem wynikającym z umowy na konsumenta.

Kwestionowane przez naszego klienta postanowienia umowne, tj. § 2 ust. 2 i 3 umowy, § 4 ust. 1a, § 9 ust. 2, § 12 ust. 2 umowy ukształtowały jego prawa i obowiązki w sposób naruszający dobre obyczaje w zakresie umów kredytu. W ten sposób doszło również do rażącego naruszenia jego interesów.

Sytuacja, w której konsument pozbawiony jest możliwości weryfikacji zasad, jakimi kieruje się bank przy ustaleniu wysokości należnego kredytobiorcy świadczenia oraz określeniu kwot poszczególnych rat spłaty, wyrażonych w walucie obcej w odniesieniu do należnych od niego złotówek, wpływa na jego interesy, stawiając go w nierównej sytuacji i rażąco naruszając zasadę ekwiwalentności świadczeń.

Poddanie tak istotnych dla kontrahenta banku kwestii – wpływających na wysokość należnych od niego świadczeń – jedynie woli przedsiębiorcy, prowadzi do rażącego naruszenia interesów konsumenta

Sprawę prowadzi Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Sąd Apelacyjny w Warszawie PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy kredytu Santander Bank (umowa Kredyt Bank EKSTRALOKUM) i 429.043,25 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w 31 MIESIĘCY.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *