Sąd Apelacyjny w Lublinie podtrzymuję wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach ustalającego nieważność kredytu we frankach Santander Consumer Bank S.A. (umowa w której raty w PLN przeliczane na CHF po kursie NBP) oraz zasądza od Banku 186.340,56 zł dla naszych klientów. 

Dnia 14 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie o sygn. akt I ACa 496/23 oddalił apelację złożoną przez Santander Consumer Bank S.A. od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF zawartej z  Santander Consumer Bank S.A. i zasądzającego łącznie na rzecz Klientów Kancelarii kwotę 186.340,56 zł tytułem wszelkich wpłat poczynionych na poczynionych na spłatę kredytu naszych klientów wraz z odsetkami. Ponadto Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 8100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. 

Przedmiotowa sprawa została zainicjowana przez Klientów Kancelarii pozwem z marca 2021 r., a więc całe postępowanie trwało 29 miesięcy. W pierwszej instancji odbyła się tylko jedna rozprawa podczas której Sąd przesłuchał Kredytobiorców, a następnie Sąd wydał wyrok, w którym w całości przychylił się do sformułowanych roszczeń o ustalenie nieważności umowy kredytu oraz zasądził całość wpłat na rzecz naszych klientów. 

Bank podniósł, że kwota kredytu została nominalnie wskazana w złotych polskich, zaś spłata rat kredytu następowała przy zastosowaniu kursu sprzedaży obowiązującego w NBP. Sąd wskazał że Bank pomijał jednak całkowicie fakt, że przeliczenie kwoty wypłaconego kredytu na walutę CHF następowało po kursie kupna waluty ustalanego przez Bank.

Z tego względu Sąd Apelacyjny w Lublinie wskazał że nie podziela przytoczonego w apelacji stanowiska Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrażonego w wyroku z dnia 16.12.2021 r. sygn. akt V ACa 208/21, że Bank nie został „wyposażony w uprawnienie do jednostronnego określenia wysokości własnego świadczenia oraz zobowiązań z tytułu rat”, skoro to właśnie pozwany decydował o wysokości kursu, po którym następowało przeliczenie kwoty wypłaconego kredytu na walutę CHF, a więc o wysokości kwoty, którą zobowiązani byli spłacić powodowie wyrażonej we franku szwajcarskim.

Jednocześnie Sąd wskazał, że waluta obca stanowiła zatem miernik waloryzacji wysokości spłaty kredytu. Kancelaria zarzucała, że sposób zastosowania tego miernika określony w umowie kredytowej dawał bankowi – prawo jednostronnego kształtowania wysokości ich zobowiązania poprzez dokonanie przeliczenia kwoty udzielonego kredytu na walutę CHF przy zastosowaniu kursu ustalanego jednostronnie przez Bank. 

W konsekwencji powyższego, Sąd Apelacyjny uznał wskazane w apelacji strony pozwanego zarzuty naruszenia prawa procesowego oraz prawa materialnego za chybione i apelację oddalił. 

Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadziła– Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

PRAWOMOCNE Unieważnienie kredytu we frankach w Lublinie Santander Consumer Bank S.A i 186.340,56 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *