W dniu 30 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 136/21, z powództwa naszego klienta przeciwko mBank S.A., w którym ustalił nieważność w całości umowy kredytu indeksowanego kursem CHF „Multiplan” oraz w oparciu o teorię dwóch kondycji zasądził od banku na rzecz naszego klienta całość dochodzonej przez niego kwoty – sumy wszystkich rat przez niego uiszczonych – jako świadczenia nienależnego. Dodatkowo, ponieważ w całości uwzględnione zostało nasze roszczenie główne pozwu, sąd w osobie sędzi Edyty Sornat – Unisk orzekł, że bank poniesie całość kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

 

Niezależnie od faktu, że wyrok stanowi potwierdzenie strategii procesowej naszej Kancelarii i korzystnej dla frankowiczów linii orzeczniczej, najbardziej cieszy nas tempo jego uzyskania. Pozew złożyliśmy na początku kwietnia 2021 r., zaś wrok został ogłoszony pod koniec sierpnia, zatem na rozstrzygnięcie czekaliśmy niecałe 5 miesięcy.

Został on wydany na posiedzeniu niejawnym, w oparciu o materiał dowodowy złożony jedynie z dokumentów dołączonych do pozwu i odpowiedzi na pozew. Sąd doręczając pozew pozwanemu bankowi zobowiązał go do wypowiedzenia się czy kwestionuje status konsumenta naszego klienta oraz czy i w jakim zakresie podważa wskazane w pozwie kwoty roszczeń Powoda i wyliczenia dołączone do pozwu.

Stanowisko wyrażone w odpowiedzi na pozew nie zdołało przekonać sądu co do poprawności umowy i nie stanowiło jak się okazało skutecznej polemiki z naszą argumentacją. Bank nie znalazł argumentów by pozbawić Powoda statusu konsumenta oraz nie potrafił skutecznie wskazać błędów w kalkulacji roszczeń naszego klienta.

Można domniemywać, że bank był już nauczony doświadczeniem z innych procesów w udziałem naszej Kancelarii, gdzie dowody z opinii biegłych sądowych z dziedziny bankowości i rachunkowości, wywoływane w celu weryfikacji wyliczeń, takich błędów nie znajdowały, zatem w konsekwencji potwierdzały i wzmacniały naszą argumentację zawartą w pozwie.

Dla sądu stanowiska stron przedstawione w pismach procesowych okazały się wystarczające dla merytorycznego rozstrzygnięcia. W konsekwencji sąd pominął wnioskowane przez bank dowody z zeznań świadka – uznając, że wypowiedzi osoby, która nie brała żadnego udziału w zawarciu kwestionowanej umowy nie jest w stanie wnieść niczego istotnego dla sprawy.

Oddalony został również wniosek o dowód z opinii biegłego – sąd ocenił, że skoro Pozwany nie sprecyzował jakie dokładnie zastrzeżenia (tak rachunkowe, jak i metodologiczne) do wyliczeń roszczenia Powoda składa, to bezcelowy jest udział biegłego w procesie.

Nie uznał sąd również za konieczne przeprowadzanie dowodu z wyjaśnień strony powodowej wnioskowanych w pozwie w celu przedstawienia sądowi przebiegu zawarcia umowy kredytu, zakresu informacji przekazywanych Powodowi przez pracowników banku, stanu jego świadomości na temat kredytów waloryzowanych w dniu zawarcia umowy.

Sąd ocenił te kwestie jako drugorzędne wobec faktu, że bank jako przedsiębiorca nie miał prawa proponować i zawierać z konsumentem umowy kredytu o takiej konstrukcji, gdzie nieograniczone ryzyko zmiany kursu waluty, oprocentowania kredytu, a zatem i salda zadłużenia oraz raty kredytu obciążały wyłącznie kredytobiorcę.

W motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał również, że także kwota udzielonego kredytu nie została ściśle w umowie oznaczona, ponadto brak w niej było wskazania szczegółowych, precyzyjnych i obiektywnych zasad jej ustalenia. Oczywistą dla sądu była również kwestia, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, zaś ich wyeliminowanie z umowy oznacza uznanie ją za nieważną w całości.

Wyrok ten stanowi potwierdzenie, że na przekór stereotypowej opinii możliwe jest szybkie uzyskanie wyroku I instancji, nawet w sądzie w Warszawie. By tak się stało, konieczne precyzyjne  sformułowanie roszczeń pozwu, by maksymalnie ułatwić sądowi szybkie rozstrzygnięcie sprawy oraz by skutecznie utrudnić bankowi narzucenie własnej argumentacji, a także przedłużanie postępowania. Strategia procesowa naszej Kancelarii oraz coraz liczniejsze uzyskiwane przez nas szybko wyroki dają duża szanse sukces w krótkim czasie w każdej sprawie frankowej.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski wraz z radcą prawnym Pawłem Szymańskim, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki znajdziesz na naszym kanale YouTube

Unieważnienie kredytu frankowego mBank „Multiplan” . WYGRYWAMY w 5 miesięcy (Teoria 2 kondykcji) – BEZ ROZPRAWY!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *