Wyrokiem z dnia 27 października 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydanym w sprawie o sygn. II C 250/21 ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat waloryzowanego kursem CHF zawarta dnia 20 grudnia 2007 roku pomiędzy Klientami Kancelarii, a Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni (obecnie: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie jest nieważna, zarazem zasądzając łącznie na rzecz klientów Klientów kwotę 67 585,90 złotych polskich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 kwietnia 2021 roku do dnia 12 października 2023 roku, jednocześnie orzekając o kwocie 249 531,85 zł i 248 224,67 CHF na rzecz Klientów z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5 kwietnia 2022 r. do dnia 12 października 2023 r. i dodatkowo zasądzając na rzecz Klientów od pozwanego Banku zwrot 100% kosztów procesu zlecając ich szczegółowe wyliczenie przez referendarza sądowego po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sąd zastrzegł, iż wykonanie przez Bank wyżej wymienionych świadczeń będzie uzależnione od jednoczesnej zapłaty na rzecz Pozwanego przez Powodów kwoty 1 180 976,23 zł lub zabezpieczenia roszczenia Banku o zwrot tej kwoty, co oznacza, że uwzględnił zgłoszony przez Bank zarzut zatrzymania.

Postępowanie trwało 32 miesiące. Wyrok zapadł po pierwszej rozprawie.

W niniejszej sprawie pozew został wniesiony w styczniu 2021 roku. Powód w pozwie domagał się ustalenia nieważności umowy kredytu zawartej na kwotę 547 844,96 CHF. Wniesiono o zasądzenie na rzecz Kredytobiorców kwoty 317 117,65 zł oraz 248 224,67 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi do dnia zapłaty dla: 1) kwoty 67 585,80 zł od dnia następnego po dniu doręczenia Pozwanemu odpisu pozwu; 2) kwoty 249 531,85 zł od dnia następnego po dniu doręczenia Pozwanemu dokonanej modyfikacji powództwa dla rozszerzenia roszczenia w oparciu o teorię dwóch kondykcji; 3) kwoty 248 224,67 CHF od dnia następnego po dniu doręczenia Pozwanemu wspomnianej modyfikacji powództwa. 

Ewentualnie w razie nieuwzględnienia powyższego żądania, wskutek uznania niektórych postanowień zawartej umowy kredytu za abuzywne, nasi Klienci z tytułu stosowania przez Bank klauzul abuzywnych, wnosili o zasądzenie kwoty 453 681,64 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi do dnia zapłaty, od dnia następnego po doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu.

W trakcie postępowania przeprowadzone zostały dwa terminy rozprawy. Sąd dopuścił dowód z przesłuchania strony powodowej. Ustalono, iż Klienci w roku 2005 zaciągnęli kredyt w walucie CHF w mBanku celem sfinansowania zakupu domu dla potrzeb mieszkaniowych. Następnie pod koniec roku 2007, Powodowie chcąc pozyskać nowe środki pieniężne na remont domu oraz spłacenie wcześniejszego zobowiązania, podjęli decyzję o zawarciu umowy kredytu z Nordea Bank Polska przy udziale pośrednika. Wspominany pośrednik zapewniał, iż ryzyko towarzyszące umowie jest niewielkie, a oferta jest najlepsza na rynku, prezentując szacunkową wysokość raty. Następnie przedłożył gotowy wzorzec umowy, nie komunikując o pozostawieniu w nim możliwości dowolnego kształtowania przez Bank kursu franka szwajcarskiego.

Sąd uznał, iż możliwość arbitralnego modyfikowania przez Bank wskaźnika, wedle którego obliczana była wysokość kapitału wypłaconego Klientom, a w dalszej kolejności regulującego spłatę kolejnych rat nie była w żaden sposób ograniczona, do jakichkolwiek rynkowych odczytów kursu waluty CHF, dlatego należało ustalić nieważność tej umowy kredytu. Nie mogło być mowy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego Nordea Banku, z uwagi na brak możliwości wyrażenia w sposób rzetelny pełnej informacji o ryzyku jakim charakteryzuje się zaproponowana przez pośrednika wadliwa umowa, ponieważ zastrzeżono umownie w sposób niedookreślony uznaniowość w kształtowaniu kursu franka szwajcarskiego przez Bank.

Od omawianego wyroku pozwany Bank złożył apelację. Apelacja została również złożona przez Kancelarię w imieniu Kredytobiorców w części co do uwzględnionego przez Sąd zarzutu zatrzymania. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na werdykt Sądu II instancji, o którym również Państwa poinformujemy.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP (Nordea Bank Polska S.A.) i 67 585,90 zł oraz 249 531,85 zł i 248 224,67 CHF. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *