Wyrokiem z dnia 21 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt. XXVIII C 6533/21 ustalił nieważność umowy o Millekredyt Dom zawartej między naszymi Klientami a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów 96583,83 zł oraz 33844,35 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od ww. kwot do dnia 27 lipca 2021r. do dnia zapłaty, a także kwotę 1218,80 zł, 4487,51 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od ww. kwot od dnia 27 października 2022r. do dnia zapłaty. Zasądził również od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 11834 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Pozew został złożony 1 czerwca 2021 r., a więc sprawa w I instancji trwała łącznie 27 miesięcy.

W pisemnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z powodu jej postanowień dotyczących indeksacji – w zakresie, w jakim odsyłają do kursów waluty ustalonych jednostronnie przez Bank w Tabelach kursowych stanowią klauzule abuzywne – co w przypadku konsumenta prowadzi do konieczności uznania umowy za nieważną. 

W ocenie Sądu, w umowie kredytu brak jest precyzyjnych zasad, którymi Bank miał się kierować przy ustalaniu kursów. Brak jest również przepisów prawa, które wpływają na sposób określania kursu przez Pozwanego. Wskazane w regulaminie – stanowiącym integralną część umowy kredytu – podstawy określania wysokości świadczeń stron mają charakter bardzo nieostry.

Ani w umowie, ani w regulaminie nie zostały wskazane reguły, zgodnie z którymi bank miał ustalać parametry w Tabeli kursów walut obcych obowiązującej w banku.

W szczególności okoliczność ta uniemożliwia konsumentowi sprawdzenie prawidłowości danych przyjmowanych przez bank przy ustalaniu tabeli. Postanowienia regulaminu definiujące tabelę kursów nie zawierały zatem precyzyjnych reguł czy wzoru pozwalających na następczą weryfikację kursu. Kwota kredytu podlegająca zwrotowi nie jest w umowie ściśle oznaczona, jak również nie są wskazane szczegółowe obiektywne zasady jej określenia. 

Przepis art. 3851 § 1 k.c. stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to jedynie postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny. Zgodnie z art. 3851 § 2 k.c., zamieszczona w umowie klauzula abuzywna nie wiąże konsumenta, a strony są związane umową w pozostałym zakresie. 

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie ww. przesłanki określone w powołanym przepisie, pozwalające uznać postanowienia łączącej strony umowy dotyczące mechanizmu indeksacji, za klauzule abuzywne. Z dowodów zgromadzonych w sprawie jednoznacznie wynika, że Powodowie zawarli przedmiotową umowę o kredyt jako konsumenci, zaś pozwany bank zawarł ją w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie czynności bankowych. Nie budziło również wątpliwości, że postanowienia przedmiotowej umowy, dotyczące indeksacji nie były uzgadniane z Powodami indywidualnie przed zawarciem ów umowy. 

Strona pozwana w niniejszej sprawie nie wykazała aby Powodowie mieli jakikolwiek wpływ na postanowienia umowne dotyczące indeksacji. Samo zaakceptowanie przez Powodów kwestionowanych postanowień poprzez podpisanie przedmiotowej umowy nie oznacza, że postanowienia te zostały z nimi indywidulanie uzgodnione, bądź że mieli realny wpływ na ich treść.

W ocenie Sądu, przedmiotowa umowa kredytu jest nieważna, ponieważ abuzywne są zawarte w niej postanowienia określające mechanizm waloryzacji. Bez tych postanowień umowa nie może dalej wiązać, gdyż brak jest zasadniczych jej elementów, tj. określenia świadczenia stron.

W przedmiotowej sprawie pełnomocnicy stron złożyli wniosek o uzasadnienie wyroku, co może stanowić zapowiedź złożenia apelacji. Biorąc jednak pod uwagę ugruntowaną już w analogicznych sprawach linię orzeczniczą istnieje bardzo duża szansa na utrzymanie w mocy korzystnego dla naszych Klientów wyroku w mocy.

Sprawę przeprowadził adw. Jacek Sosnowski – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie kredytu we frankach Millennium Bank „Millekredyt Dom” i 96.583,83 zł oraz 33.844,35 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *