Uwaga:

Bank wypowiedział umowę? Dostałeś pozew – natychmiast skontaktuj się z kancelarią. Masz bardzo niewiele czasu aby działać. Skuteczne działanie wymaga przygotowania odpowiedniej strategii procesowej
napisz: kredytywefrankach@adwokatjsosnowski.pl
zadzwoń: (22) 2951294

 

Wielu kredytobiorców posiadających kredyt we frankach szwajcarskich zapewne rozważa złożenie powództwa przeciwko bankowi, lecz możliwe, że nigdy nie podejmą ryzyka prowadzenia postępowania sądowego przeciwko dużej instytucji finansowej. Inaczej natomiast sytuacja wygląda w przypadku kredytobiorców, których to bank pozwał, gdyż czy chcą czy nie chcą, postępowanie sądowe będzie się toczyć, a niepowodzenie skutkować będzie najpewniej koniecznością zapłaty na rzecz banku dodatkowej kwoty. W praktyce okazuje się jednakże, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”, gdyż i postępowanie zainicjowane przez bank może wygrać kredytobiorca.

Stosunkowo niedawno, w październiku 2018 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, wydał wyrok właśnie w sprawie w której bank domagał się od pozwanych kredytobiorców kwoty 864 073,30 zł. Powództwo zostało jednak oddalone, a Sąd podzielił argumentację przedstawioną przez kredytobiorców.

W pierwszej kolejności Sąd wyjaśnił dwie wątpliwe kwestie, a mianowicie wskazał, że umowa kredytu indeksowanego (jaką zawarto w przedmiotowej sprawie) mieści się w konstrukcji ogólnej umowy kredytu bankowego i stanowi jej możliwy wariant oraz że przedmiotową umowę nie można uznać za nieważną z uwagi na nieokreślenie świadczenia, gdyż taki argument kredytobiorcy również wysuwali.

Sąd za niedozwolone uznał jednakże postanowienia umowy kredytu w zakresie, w jakim przewidują indeksowanie kursem CHF, jak również w jakim przewidują przeliczanie wpłaconych środków do franka szwajcarskiego na walutę do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut w tabeli kursów.

Zdaniem Sądu o niedozwolonym charakterze klauzul indeksacyjnych stanowi nierównomierne rozłożenie pomiędzy stronami umowy ryzyka wynikającego z zastrzeżenia indeksacji kredytu tj. wyrażenia wysokości zobowiązania konsumenta w walucie obcej, której kurs podlega nieograniczonym zmianom, bez zagwarantowania w umowie jakichkolwiek mechanizmów, które mogłyby ograniczyć ryzyko ponoszone przez konsumenta.

Sąd słusznie ponadto zauważył, że bank udzielając kredytu w złotych polskich, poza ryzykiem wynikającym z samego zawarcia umowy i potencjalnej możliwości niespłacenia kredytu, przyjmuje również ryzyko straty kwoty, która została wypłacona konsumentowi, jednakże strata ta może mieć miejsce tylko w przypadku radykalnego spadku wartości waluty wskazanej jako waluta indeksacyjna.

Natomiast wysokość zobowiązania kredytobiorcy, zgodnie z postanowienia umowy, po przeliczeniu na złote polskie może nie tylko osiągnąć nieograniczoną wysokość, ale też może nastąpić praktycznie na każdym etapie wykonywania umowy.

Kredytobiorca nie dysponuje ponadto żadnym instrumentem, który pozwoliłby mu na zmianę sposobu wykonywania umowy wraz z niekorzystnym ukształtowaniem kursu walut. Sąd uznał zatem, że pomimo iż konstrukcja indeksacji kredytu nie jest sprzeczna z prawem, jak również nie można wyeliminować możliwości jej stosowania w umowach konsumenckich, w przypadku spornych postanowień przedmiotowej umowy należało je uznać za niedozwolone.

W przedmiotowej sprawie, w ocenie Sądu, bank wykorzystał również swoją przewagę kontraktową przy czynności prawnej z kredytobiorcami oraz nie dopełnił wymaganych od instytucji finansowej obowiązków informacyjnych, co równocześnie rażąco naruszało interesy konsumentów i stanowiło klauzulę niedozwoloną.

Do takiego samego wniosku Sąd doszedł oceniając postanowienia, które z jednej strony różnicują wysokość kursu przyjętego do przeliczeń kwoty kredytu ze złotówek na franki, a następnie przeliczeń wysokości wymaganej spłaty z franków na złotówki, a z drugiej strony- pozwalają bankowi na dowolne ustalenie wysokości każdego z tych kursów.

Zdaniem Sądu bank niewątpliwie wykorzystał swoją przewagę kontraktową i wprowadził do umowy rozwiązania korzystne wyłącznie dla kredytodawcy, w nieuzasadniony sposób zwiększając wysokość świadczeń, do których zobowiązani byli kredytobiorcy.

W związku z powyższym Sąd uznał, iż za niedozwolone postanowienia umowne uznać należy treść umowy kredytowej w zakresie, w jakim przewiduje, że w dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, w której indeksowany jest kredyt według kursu kupna waluty obowiązującego w dniu uruchomienia środków, jak również zapis, w zakresie w jakim przewiduje, że wysokość zobowiązania kredytobiorcy jest ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej, po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży waluty obowiązującej w dniu spłaty. Za abuzywne postanowienie umowne Sąd uznał ponadto zapis umowny, który nie określał jednoznacznych i weryfikowalnych zasad określenia kursu waluty.

Przeczytaj także:

Kolejne starcie z Getin Bank i znów wygrywamy sprawę o 569.583,00 zł

Getin Noble Banku – WYGRYWAMY po raz z kolejny z rzędu. Sprawa o 440.915,00 zł

W ocenie Sądu, niedozwolone postanowienia umowne dotyczące indeksacji nie są wiążące już od chwili zawarcia umowy. Oznacza to zatem, że nie stanowią one elementu treści stosunku prawnego i w rezultacie przyjąć należy, że zawarta umowa nie przewidywała mechanizmu indeksacji i tak naprawdę stanowi umowę kredytu, w której wysokość kredytu została określona w złotych polskich.

Sąd ponadto wskazał, że nie jest możliwe dalsze funkcjonowanie umowy, która nie może zostać wykonana zarówno po wyeliminowaniu niedozwolonych postanowień, jak również wówczas, gdy postanowienia te nie zostaną wyeliminowane, zatem w ocenie Sądu taki stosunek prawny musi zostać uznany za nieważny. Umowa kredytowa została uznana za nieważną, z racji sprzeczności z ustawą polegającą na naruszeniu swobody umów, kredytobiorcy mogą zatem spać spokojnie.

Co zrobić gdy bank wypowie umowę kredytu frankowego i złoży pozew do sądu? Na przykładzie sprawy z Getin Bank

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *