Wyrokiem z dnia 12 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6700/21 ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną w Warszawie (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest nieważna i zasądził od Banku łącznie na rzecz naszych klientów kwotę 132 256,84 zł tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 8 lipca 2021 r. do dnia 24 sierpnia 2021 r., z tym że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez naszych klientów Bankowi kwoty 170 000 zł tytułem spłaty kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia o zapłatę tej kwoty. Ponadto Sąd zasądził zwrot kosztów procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. 

W niniejszej sprawie pozew wpłynął do Sądu na początku czerwca 2021 r., odbyła się tylko 1 rozprawa. 

Nasi Klienci w powództwie wytoczonym przeciwko Bankowi zażądali udzielenia ochrony prawnej przez Sąd, a to poprzez stwierdzenie nieważności umowy i zasądzenia kwoty stanowiącej sumę rat kapitałowo-odsetkowych, składek i prowizji wraz ze zwrotem kosztów postępowania. Kredyt przez naszych Klientów nie został spłacony całkowicie, a w przypadku utrzymania wyroku w II instancji do spłaty pozostała im różnica między kwotą kredytu 170 000 zł a sumą wpłaconych środków w wykonaniu umowy w kwocie 132 256,84 zł, tj. 37 743,16 zł. 

Nasi Klienci chcieli uwolnić się od niekorzystnej umowy zawierającej klauzule niedozwolone. W dniu podpisywania umowy (sierpień 2008 r.) nie byli świadomi tego, że Bank będzie stosował własne tabele kursowe w sposób dowolny, arbitralny. Nie mieli wiedzy, w jaki sposób będzie kształtować się tabelaryczny kurs CHF oraz po jakim kursie CHF przeliczany będzie kredyt przez Bank. Mechanizm indeksacji był dla nich nie do końca zrozumiały.

Zaufali oni Bankowi, jako instytucji zaufania publicznego, że zaproponowany im wzorzec umowy jest zgodny z prawem i nie tworzy po ich stronie nieograniczonego co do czasu i wysokości ryzyka. Nasi klienci nie byli świadomi o tym, że umowa zawarta z Bankiem może zawierać niedozwolone postanowienia umowne. Natomiast o sprawach frankowych przeciwko bankom dowiedzieli się dopiero
z mediów w październiku 2019 r. po głośnym, szeroko komentowanym wyroku TSUE. 

Santander Bank Polska S.A. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. 

Na rozprawie w ramach postępowania dowodowego przesłuchano naszych Klientów.  Pozostałe wnioski dowodowe, m.in. o przesłuchaniu świadków zawnioskowanych przez Bank, a także dopuszczeniu dowodu w postaci opinii biegłego do spraw rachunkowości zostały przez Sąd pominięte jako nieprzydatne, nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy i zmierzające jedynie do przedłużenia postępowania. 

W przedmiotowym powództwie nasi klienci wykazali przed Sądem m.in., że postanowienia umowne nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki stron w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym interesy konsumentów, dlatego w konsekwencji postanowienia abuzywne nie są wiążące i pozostają bezskuteczne od początku trwania umowy. Ponadto umowa jest nieważna jako sprzeczna z prawem bankowym, ponieważ kwota kredytu została określona niejednoznacznie, pozostaje w sprzeczności z zasadą ekwiwalentności świadczeń stron, czego przejawem jest przerzucenie w całości ryzykiem wynikającym z umowy na konsumentów.

Mając na uwadze powyższe, klienci naszej Kancelarii zażądali przed Sądem unieważnienia umowy i zwrotu wszystkich świadczeń, zgodnie z teorią dwóch kondykcji. 

Wcześniej, w toku sprawy Sąd zarządził standardową wymianę pism procesowych, a zamierzając do zakończenia postępowania sądowego. Tym samym po przesłuchaniu klientów naszej kancelarii postępowanie dowodowe się zakończyło. Sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne i wydał wyrok uwzględniający powództwo.

Orzeczenie jest nieprawomocne. Zakładamy, że Bank wniesie o uzasadnienie wyroku, a następnie wniesie apelację od korzystnego dla kredytobiorców rozstrzygnięcia. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak, Kancelaria Sosnowski Adwokaci
i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Kredyt frankowy Santander Bank Polska ( umowa Kredyt Bank) nieważna i 132 256,84 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *