Wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, II Wydział Cywilny wydanym w sprawie o sygn.  II C 1656/20 ustalił, że umowa zawarta przez Naszego Klienta oraz jego byłą małżonkę z Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną w Gdyni (poprzednikiem prawnym Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej w Warszawie) jest nieważna i zasądził od Banku na rzecz Naszego Klienta kwotę 108 310,88 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 lutego 2019 r. do dnia zapłaty, ustalając, że Bank ponosi w całości koszty procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Z kolei dnia 20 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Cywilny w sprawie o sygn. V ACa 853/22 zmienił powyższy wyrok wyłącznie w niewielkiej części w ten sposób, że oddalił powództwo o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od obu wskazanych w nich kwot za okres od 21 lutego 2019 r. do 1 września 2021 r, a w zakresie argumentacji Banku o ważności umowy kredytu – oddalił apelację w pozostałym zakresie i zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta oraz jego byłej żony kwoty po 4 050,00 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie od daty uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Postepowanie w I instancji trwało 21 miesięcy. W sprawie na tym etapie odbyły się 3 terminy rozprawy, na których Sąd szczegółowo przesłuchał Powodów. Postępowanie przed Sądem II instancji trwało 14 miesięcy, gdzie odbył się jeden terminy rozprawy – Sąd odebrał stanowiska od pełnomocników stron, zarządził krótką przerwę i po krótkiej naradzie wydał prawomocny, korzystny dla naszego Klienta wyrok.

Sprawne postępowanie przed Sądem II instancji po raz kolejny pozwoliło na uzyskanie wyroku zgodnego z przeważającą linią orzeczniczą ukształtowaną przez TSUE oraz Sąd Najwyższy. Łącznie zatem postępowanie w obu instancjach trwało 35 miesięcy. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Michalina Kasjaniuk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

PRAWOMOCNE Unieważnienie kredytu PKO BP i 108 310,88 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *