Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział I Cywilny (Sędzia SA Tomasz Ślęzak, sygn. akt I ACa 787/20) oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach unieważniającego umowę kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego zawartą w 2008 roku przez naszych Klientów z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach. Nadto, Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził od Banku na rzecz naszych Klientów kwotę 4 050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Całe postępowanie od początku do końca w obu instancjach trwało 39 miesięcy.

W apelacji od wyroku I instancji Bank podniósł szereg zarzutów, m.in.: błędnego dokonania ustaleń faktycznych w sprawie, błędnego zastosowania przepisów prawa bankowego, nieprawidłowego wyłożenia przepisów ustawy kodeks cywilny i nieprawidłowej wykładni treści dyrektywy unijnej 93/13. W odpowiedzi na apelację Kancelaria wskazała, że nasi Klienci posiadali interes prawny w popieraniu powództwa o ustalenie nieważności spornej umowy kredytu, a to nie Sąd ale Bank nieprawidłowo rozumie treść wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepisów wspólnotowych oraz prawa stanowionego.
W ocenie Sądu odwoławczego apelacja była w całości niezasadna, a rozstrzygnięcie Sądu I instancji było prawidłowe.

Sąd Apelacyjny wskazał, że Sąd I instancji bardzo obszernie wyjaśnił w uzasadnieniu, jakie poczynił ustalenia faktyczne. Sąd podzielił w całości ustalenia dokonane przez Sąd Okręgowy w Katowicach, a przede wszystkim podkreślił, iż przez pryzmat art. 385[1] k.c. postanowienia przeliczeniowe znajdujące się w umowie kredytowej naszych Klientów miały charakter postanowień niedozwolonych, stąd nie wiązały stron umowy od chwili jej podpisania.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego sporna umowa wskutek stwierdzenia bezskuteczności klauzul indeksacyjnych nie mogła być dalej wykonywana przez jej strony. Sąd nie miał wątpliwości, że wskutek wyrugowania z treści umowy kredytu postanowień abuzywnych nie można było ich jakkolwiek zastąpić innymi klauzulami, zwłaszcza wobec faktu, że Klienci nie wyrażali na to zgody.

Nasi Klienci znając konsekwencje upadku umowy, od samego początku postępowania domagali się uznania umowy za nieważną i Sąd nie mógł tego pominąć podczas oceny ważności umowy kredytu. Wolę tę zdaniem Sądu zgonie z wytycznymi TSUE należało uszanować i nie Sąd nie miał uprawnienia wprowadzić do umowy kredytu kursu średniego NBP, kursów kupna/sprzedaży NBP, ani żadnych innych w miejsce abuzywnych klauzul indeksacyjnych.

Postępowanie apelacyjne trwało 15 miesięcy. Wyrok jest prawomocny, a na jego podstawie nasi Klienci mogą wystąpić o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości, co możliwe będzie po uzyskaniu odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem prawomocności. Kancelaria wystąpi do Sądu Apelacyjnego w Katowicach również o pisemne uzasadnienie wyroku w przedmiotowej sprawie.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak z Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach ING BANK. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *