Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że kolejni Nasi Klienci osiągnęli finał swojej batalii z GETIN Noble Bank S.A. w Warszawie już po niespełna 21 miesiącach od dnia wniesienia powództwa do sądu, bowiem wyrokiem z dnia 26 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w składzie: Sędzi SA Ewy Kaniok jako przewodniczącej, nie mając żadnych wątpliwości co do słuszności wyroku I instancji, oddalił apelację banku w całości.

Należy przypomnieć, że wyrokiem z dnia 26 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Referent SSO Sylwia Urbańska w sprawie przeciwko GETIN Noble Bank S.A. w Warszawie (sygn. akt: II C 1027/20) ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta przez naszych Klientów z byłym GETIN Bankiem S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddział w Łodzi jest nieważna. Szczegóły sprawy opisaliśmy tutaj: Unieważnienie umowy frankowej Getin Bank na 1 rozprawie. Bardzo SZYBKO WYGRYWAMY w Warszawie

Ponadto Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów po 3.217,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jak ustalił sąd I instancji, sporna umowa kredytowa została zawarta przez Powodów w 2008 r. z byłym Getin Bankiem S.A. z siedzibą w Katowicach DOM Oddział w Łodzi. Umowa ta była umową kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, a więc taką, w której kwota kredytu została wyrażona w walucie PLN (tu: ok. 104.000,00 PLN), a wypłata i spłata kredytu następowały w PLN. Powodowie zaciągnęli kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe – pokrycie ceny nabycia nieruchomości oraz jej wyremontowanie. Nasi Klienci w momencie składania pozwu do Sądu nie mieli spłaconego kapitału udzielonego przez Bank kredytu.

Co istotne, wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy i to po niecałych 13 miesiącach od wpływu pozwu do Sądu (pozew z kwietnia 2020 r.), co jak na warunki Sądu Okręgowego w Warszawie należy uznać za procedowanie bardzo szybkie. Podczas rozprawy Sąd ograniczył postępowanie dowodowe do przesłuchania kredytobiorców, zgodnie z wnioskiem prawników naszej Kancelarii. Sąd pominął jako zbędne i nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy wnioski o dowód z opinii biegłego. 

W zapadłym orzeczeniu Sąd Okręgowy ustalił nieważność spornej umowy kredytu.Sąd jednoznacznie wskazał, że trudno w sposób bezpośredni transponować wyroki TSUE do naszego systemu prawnego, ale jego zdaniem niezależnie od tego, czy w orzeczeniu: „ustala się nieważność umowy kredytu”, czy „stwierdza się nieważność umowy kredytu” nie ma to istotnego znaczenia. Ważne jest, że ze względu na wady prawne umowa finalnie musi upaść. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z prawem powszechnie obowiązującym, jako naruszająca zasadę swobody umów, Ustawę Prawo Bankowe oraz wobec nieoznaczenia wysokości świadczenia (naruszenie art. 3531 Kodeksu cywilnego).

W jego ocenie, kredytobiorcy nie wiedzieli w jaki sposób kwota kredytu zostanie przeliczona na CHF oraz ile będą musieli spłacić, a w umowie kredytowej są to podstawowe i kluczowe informacje. Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez Kancelarię argumentację w zakresie nieważności przedmiotowej umowy kredytowej. W ocenie Sądu umowa kredytowa zawiera bowiem postanowienia abuzywne, zaś utrzymanie stosunku prawnego bez uznanych za bezskuteczne postanowień nie było w świetle okoliczności niniejszej sprawy możliwe.

Ze względu na powyższe Sąd stwierdził, że umowa w obecnym kształcie nie może dalej obowiązywać. Sąd zasądził także zwrot kosztów procesu – odpowiednio na rzecz każdego z Powodów z osobna (Powodowie nie są małżeństwem).

Z rozstrzygnięciem nie zgodził się bank, który zdecydował się na złożenie apelacji, w której ponownie podniósł dotychczasowe zastrzeżenia do wysuniętych przez Naszych Klientów roszczeń, zarzucając Sądowi pierwszej instancji rozstrzygnięcie sprawy wbrew obowiązującym przepisom prawa. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie, podczas rozprawy apelacyjnej w dn. 26 stycznia 2022 r. nie miał jakichkolwiek wątpliwości co do słuszności rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji, przyjmując w zdecydowanej większości jako swoje ustalenia poczynione przez sąd pierwszoinstancyjny.

Zdaniem Sądu II instancji za nieważnością spornej umowy kredytu przemawia naruszenie przez Bank art. 3851 Kodeksu cywilnego, a więc stricte przepis odnoszący się do abuzywności postanowień umowy. Sąd stanął na stanowisku, iż nie ma racji apelujący, że umowa jest zgodna z prawem powszechnie obowiązującym i wypełnia wszystkie dyspozycje art. 69 Prawa bankowego. Co więcej, Bank zastrzegł sobie dowolność w ustalaniu kursów, skutkiem czego była niewiedza naszych Klientów co do wysokości spłat kredytu (raty kredytu oraz całego salda zobowiązania). Umowa nie może być także dalej wykonywana przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Tym samym Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelację banku zasądzając dodatkowo od banku kwotę 4050 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Łączne korzyści finansowe naszych Klientów opiewają na kwotę ok. 150.000,00 zł.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski oraz adwokat Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNY WYROK Unieważnienie Kredytu. Kolejna Wygrana Naszych Klientów z GETIN Noble Bank już w 21 MIESIĘCY od dnia skierowania pozwu do sądu i to w Warszawie! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *