Wyrokiem z dnia 10 lutego 2022 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 185/21 Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. akt I C 396/20, ustalającego nieważność umowy kredytowej zawartej przez Strony oraz zasądził od Pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 4 050 (cztery tysiące pięćdziesiąt) złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Na wstępie odnosząc się po krótce do postępowania przed Sądem I Instancji należy nadmienić, iż trwało ono zaledwie osiem miesięcy, zaś wyrok zapadł po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy

Sąd po dokonaniu kontroli incydentalnej dopatrzył się abuzywnego charakteru zapisów zawartych w § 1 punkt 1 i par.2 punkt 4 oraz § 4 ust. 1 umowy  kredytowej w świetle treści art. 385 (1) par. 1 k.c. W ocenie Sądu I Instancji objęta pozwem umowa kredytowa w zakresie dotyczącym ww. postanowień nie była indywidualnie negocjowana przez Pozwanego z Kredytobiorcą.

Rozmowy prowadzone z pośrednikiem na etapie przedkontraktowym dotyczyły jedynie wysokości kredytu w złotówkach i rat ewentualnie oprocentowania i marży.  Wszelkie pozostałe postanowienia umowne zostały narzucone przez Bank, który posługiwał się uprzednio ustalonym wzorcem umowy, które to okoliczności świadczyły o abuzywności kwestionowanych zapisów umownych.  Jednocześnie Sąd podzielił pogląd prezentowany w orzecznictwie TSUE, iż niedopuszczalna jest modyfikacja postanowienia uznanego za abuzywne lub zastąpienie go innym w konsekwencji czego ustalił nieważność spornej umowy kredytowej. 

Od powyższego wyroku apelację wywiódł pozwany Bank. Co istotne, Bank nie ograniczył się jedynie do złożenia środka odwoławczego, ale sformułował również pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które skupiały się wokół problematyki ewentualnej dopuszczalności uzupełnienia umowy przez sąd krajowy przepisem dyspozytywnym obowiązującym na dzień orzekania, który nie obowiązywał jednak w dacie zawarcia umowy. 

Postępowanie apelacyjne trwało rok. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał apelację pozwanego Banku za nieuzasadnioną. W ustnych motywach rozstrzygnięcia odnosząc się do wniosku o zwrócenie się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE, w odniesieniu do wskazanych w tych pytaniach przepisów dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. Sąd uznał, że nie budzą one wątpliwości wobec czego brak jest zasadności formułowania pytania prejudycjalnego. 

Odnosząc się do zarzutów prawa procesowego zawartych w apelacji Sąd uznał, że w prawdzie nieobszerne, ale istotne ustalenia faktyczne, przede wszystkim oparte o treść umowy łączącą Strony, zostały przez Sąd I Instancji poczynione w sposób prawidłowy i ustalenia te są wystarczające by ocenić ważność umowy, a z takim powództwem Powód wystąpił.

W tym istotnym zakresie postanowień związanych z ustalaniem wysokości rat kapitałowo – odsetkowych w oparciu o reguły przewidziane w umowie, oparte o tabele kursowe banku są to postanowienia niedozwolone w myśl art. 3851  § 1 k.c., a argumentacja pozwanego Banku w zakresie tego, że umowa powinna być w dalszym ciągu uznawana za ważną i obowiązywać jest nietrafna w świetle ugruntowanego już orzecznictwa sądów powszechnych, a także orzecznictwa TSUE.

Zawarte w umowie reguły dotyczące ustalania wysokości kwoty kredytu, jak i rat kredytowych zostały oparte o zasady, których wyłączenie wyklucza możliwość oceny stosunku prawnego łączącego Strony. Nie ma też możliwości, wbrew argumentacji strony pozwanej, aby zastąpić niedozwolone postanowienia umowy innymi, w szczególności opartymi o kursy innego rodzaju.

A zatem najistotniejsza w całej sprawie jest konkluzja, że abuzywność postanowień odwołujących się do przeliczeń kursowych tabeli walut nieuzgodnionych indywidulanie z Powodem jako konsumentem prowadzi do nieważności całej umowy i takie rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zapadło, co Sąd Apelacyjny uznał oddalając apelację. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski. i adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu frankowego ING BANK. WYGRYWAMY w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *