Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 910/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu apelacji złożonej przez pozwany mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie oddalił wniesiony środek zaskarżenia oraz zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 4050 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego. 

Po krótce wskazać należy, iż wyrok Sądu I Instancji ustalający nieważność spornej umowy kredytowej zapadł we wrześniu 2021 roku. Apelacja złożona przez pozwany Bank wpłynęła do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w listopadzie 2021 roku.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego słusznie Sąd I instancji przyjął, że Klientka nie została pouczona o ryzyku kursowym jakie wiązało się z zaciągnięciem kredytu waloryzowanego kursem CHF, czyli dotyczącym każdorazowego przeliczenia zarówno w zakresie wypłaty kwoty kredytu jak i wykonania umowy przez kredytobiorcę, czyli spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Niewątpliwie nie doszło do uzgodnienia klauzuli waloryzacyjnej, a ciężar dowodu leżał po stronie pozwanego Banku, która stosownych dowodów na te okoliczności nie przedstawiała.

Również Sąd II instancji nie miał wątpliwości co do swobody pozwanego Banku w ustalaniu kursu waluty obcej znajdującej zastosowanie do przeliczenia świadczeń, z uwagi na to, że ani w umowie, ani w regulaminie nie wskazano obiektywnych, czyli możliwych do zweryfikowania także przez konsumenta, kryteriów wedle których bank taki kurs ustalał.

W związku z tym wadliwość umowy oceniania przez pryzmat przepisu art. 3851 k.c. dotyczyła dwóch elementów, po pierwsze ryzyka kursowego o który powódka nie została pouczona, po drugie dotyczyła mechanizmu indeksacji opartego na tabelach własnych banku, czyli klauzula waloryzacyjna musi być oceniania w szerokim zakresie.

Ocena prawa wyrażona przez Sąd I instancji również zasługuje na aprobatę bowiem Sąd II instancji zgadza się, iż te elementy zastrzeżone w umowie są abuzywne, czyli rażąco naruszają interes konsumenta, jak również są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Powyższe zdaniem Sądu Apelacyjnego powodowało konieczność wyeliminowania klauzuli waloryzacyjnej z umowy a w konsekwencji taka umowa a pozbawiana istotnego elementu musi być uznana za umowę nieważną, bowiem brakuje w niej istotnych przedmiotowo elementów.

Sąd Apelacyjny podzielił również stanowisko Sadu I instancji co do posiadania przez kredytobiorcę interesu prawnego, zdaniem sądu nie może być wątpliwości zważywszy na czas w jakim umowa została zawarta i domaganie się realizacji umowy zgodnie z jej treścią. Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny apelację Banku oddalił i zasądził koszty postępowania apelacyjnego na rzecz Klientki jako strony wygrywającej proces.

Bank w niniejszej sprawie nie złożył wniosku o wstrzymanie skuteczności i wykonalności zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie oraz punktu drugiego wyroku tut. Sądu. Kancelaria uzyskała już tytuł wykonawczy oraz wyrok ze stwierdzeniem prawomocności w związku z czym został złożony wniosek o wykreślenie hipoteki do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

PRAWOMOCNY wyrok unieważnienie kredytu frankowego mBank. Sprawnie WYGRYWAMY w Warszawie
Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *