Dnia 21 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku (I ACa 852/22) na skutek apelacji złożonej przez PKO BP SA zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2022 r. (I C 68/21) jedynie w tym zakresie, że odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził od dnia 26 października 2021 r. do dnia zapłaty, natomiast w pozostałej, przeważającej części apelację oddalił. Dodatkowo Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Klientów Kancelarii kwotę 4050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Dzięki temu wyrokowi, prawomocne jest rozstrzygnięcie ustalające nieważność umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawartej w grudniu 2005 r. pomiędzy Klientami Kancelarii, a PKO BP S.A. Sprawa została zainicjowana pozwem ze stycznia 2021 r., a więc całe postępowanie trwało 32 miesiące.

Sąd Apelacyjny podzielił zapatrywania Sądu I instancji, zgodnie z którymi w umowie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny umieszczone zostały klauzule przeliczeniowe, dające bankowi jednostronną możliwość ustalania wysokości kursów walut w tabelach kursowych banku, a w konsekwencji decydowania o wysokości kwoty wypłaconego kredytu i spłacanych ratach. Jednocześnie Sąd podkreślił, że nie ma możliwości dalszego wykonywania umowy po usunięciu niedozwolonych postanowień umownych, ponieważ nie byłoby wówczas wiadomo, jak wypłacić kredyt – kwota w umowie została wskazana w CHF, a wypłata miała nastąpić w PLN. Wobec powyższego zdaniem Sądu konieczne było ustalenie nieważności umowy kredytu w całości, tak jak to uczynił Sąd I instancji.

Sąd Apelacyjny nie przychylił się także do twierdzeń Banku, iż doszło do przedawnienia roszczeń konsumentów. Warto przypomnieć, że w niniejszej sprawie pozew był skonstruowany w oparciu o teorię salda, stąd obok żądania o ustalenie nieważności umowy kredytu, sformułowane było jedynie roszczenie o zapłatę nadwyżki nad saldem kredytu. Sąd rozpoznający apelację wskazał, że nie może dojść do przedawnienia roszczeń konsumenta, w czasie gdy nie wie on, że jego umowa zawiera takie wady prawne, które mogą prowadzić do jej nieważności, stąd roszczenie Powodów o zapłatę było również zasadne.

Postępowanie w niniejszej sprawie przebiegało sprawnie, bowiem w I instancji trwało zaledwie rok. W tym czasie odbyły się dwie rozprawy oraz publikacja orzeczenia. Podczas pierwszego terminu rozprawy Sąd przesłuchał wnioskowanego przez Pozwanego świadka, pracownika banku, który jako pełnomocnik podpisał z Powodami umowę kredytu. Zeznania świadka powołanego przez bank były bardzo korzystne dla Klientów Kancelarii, ponieważ potwierdziły, że świadek podpisywał umowy, lecz nie uczestniczył w spotkaniach z kredytobiorcami, ani nie negocjował warunków umów.

Wyrokiem z dnia 5 stycznia 2022 r. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów dochodzoną w żądaniu głównym kwotę 4 577,01 zł wraz z odsetkami od dnia kolejnego po dniu doręczenia pozwu Pozwanemu, a także obciążył bank w całości kosztami procesu. 

Natomiast w drugiej instancji odbyła się tylko jedna rozprawa, po której bezpośrednio Sąd ogłosił niekorzystny dla banku wyrok. Wyrok ten jest prawomocny. Dzięki niemu Klienci Kancelarii będą mieli możliwość wykreślenia hipotek ustanowionych celem zabezpieczenia spłaty kredytu, a także po rozliczeniu się z bankiem z kapitału kredytu, będą się domagali od banku zwrotu wpłat, które przekraczają udostępniony przez bank kapitał kredytu, z uwagi na to, że są one nienależne.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Sąd Apelacyjny w Białymstoku sprawnie unieważnia kredyt we frankach PKO BP. Prawomocnie wygrywamy w 32 MIESIĄCE. Zeznania Świadka banku korzystne dla nas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *