Pragniemy Państwa poinformować, iż dnia 26 stycznia 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 383/22 oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ustalającego, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy naszymi Klientami a pozwanym Bankiem jest nieważna oraz zasądzającego na rzecz naszych Klientów koszty procesu. Sąd Apelacyjny zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8.100 zł. 

  • Sąd Apelacyjny oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG i zasądził na rzecz Klientów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
  • Sąd wskazał, iż bank mógł jednostronnie i arbitralnie modyfikować wskaźnik, według którego była obliczana wysokość kapitału i świadczeń Klientów, co było sprzeczne z dobrymi obyczajami. 
  • Sąd Apelacyjny stwierdził, że klauzule indeksacyjne były nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem i charakteryzowały się niedozwolonym charakterem.
  • Sprawa w II instancji trwała 14 miesięcy. 

W niniejszej sprawie wyrok Sądu I instancji został wydany w listopadzie 2021 roku, więc sprawa przed Sądem Apelacyjnym trwała jedynie 14 miesięcy. 

Sąd Apelacyjny wskazał, że ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była prawidłowa, w tym zasadnie Sąd ten ustalił i ocenił, że sporne postanowienia umowne nie zostały wprowadzone do umowy w wyniku ich indywidulanego uzgodnienia przez strony.

Wbrew wywodom pozwanego nie przesądził o tym sam wybór rodzaju kredytu ani zaakceptowanie przedstawionej powodom oferty. Nie podzielono także stanowiska pozwanego, że wobec powodów wypełniono we właściwy sposób obowiązek informacyjny, tj. w taki sposób, aby mieli oni świadomość nieograniczonego ryzyka związanego z zawieranym kontraktem.

Tak jak wskazywaliśmy, także i Sąd nie miał wątpliwości, że powodom nie przedstawiono ryzyka związanego z zaciągnięciem kredytu indeksowanego kursem CHF w taki sposób, aby mieli świadomość, jak duże ryzyko ekonomiczne wiąże się z tym kontraktem oraz aby mogli podjąć je z pełnym rozeznaniem, a także, że kwestionowane postanowienia umowne były sformułowane w sposób jednoznaczny.  

Zarzuty naruszenia prawa procesowego wystosowane przez Bank okazały się więc niezasadne, a poczynione przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne oraz oceny prawne były prawidłowe. Sąd zaznaczył, że sporne postanowienia spełniają kryteria uznania ich za abuzywne oraz że nie istnieje możliwość utrzymania umowy po ich wyeliminowaniu bez tych postanowień, jak również nie istnieje możliwość zastąpienia spornych postanowień przepisem dyspozytywnym, bowiem umowa uległaby przekształceniu w sposób odbiegający w zakresie głównych świadczeń stron od zamierzonego przez strony w chwili jej zawarcia celu.

Tak jak podkreślaliśmy w odpowiedzi na apelację Sąd Okręgowy zdaniem Sądu Apelacyjnego prawidłowo wyłożył i zastosował art. 3851 k.c. w okolicznościach tej sprawy. Wbrew stanowisku pozwanego sporne postanowienia miały charakter abuzywny jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interes powodów. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Mateusz Jachimczyk – Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank z 2008 r. Wygrywamy w 37 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *