Wyrokiem z dnia 29 maja 2023 r. Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanym w sprawie o sygn. akt V ACa 804/22 oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (następcy prawnego Kredyt Bank S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 9.03.2022 r. w sprawie o sygn. akt II C 231/21 oraz zasądził od Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 4.050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. 

Postępowanie apelacyjne od momentu doręczenia do Sądu II instancji apelacji Santander Bank Polska S.A. do wydania prawomocnego wyroku trwało tylko 11 miesięcy. A całe postępowanie od początku do końca 2 lata.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wyrokiem z dnia 9.03.2022 r. w sprawie o sygn. akt II C 231/21 uznał, że zawarta pomiędzy Kredyt Bank S.A. a naszą Klientką umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM jest w całości bezwzględnie nieważna oraz zasądził od pozwanego banku na rzecz Powódki kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Głównym żądaniem pozwu było ustalenie nieważności zawartej między stronami umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Pozwany Bank w odpowiedzi na pozew wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc m.in., iż jego zdaniem sporna umowa jest ważna, zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym regulacjami Kodeksu cywilnego oraz Prawa Bankowego.

Zdaniem Sądu powództwo główne zasługiwało na uwzględnienie w całości. Sąd I instancji zaznaczył, że Powódka nie została w sposób dostateczny poinformowana przez Bank o nieograniczonym ryzyku związanym z zawartą umową.

Zastosowane klauzule niedozwolone skutkowały tym, że jedna strona umowy stała się znacznie silniejsza od drugiej i mogła jednostronnie wpływać na sytuację obu stron umowy, w tym zwłaszcza działać na własną korzyść, kształtując swobodnie kurs kupna i kurs sprzedaży CHF. Sąd Okręgowy uznał, iż ww. umowa jest w całości bezwzględnie nieważna także w oparciu o art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 3531 k.c. jako naruszająca granice zasady swobody umów oraz na podstawie art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 69 Prawa bankowego, jako sprzeczna z naturą stosunku z umowy kredytu.

W ocenie Sądu bezwzględna nieważność umowy wynikała również z art. 58 § 2 k.c. wobec sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego, jakimi są: uczciwość, rzetelność banku i udzielanych informacji, ochrona podmiotów słabszych, w tym konsumentów. Sąd Okręgowy za bezzasadny uznał również zarzut przedawnienia zgłoszony przez Bank. 

Sąd Apelacyjny w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że ocena dowodów dokonana przez Sąd I instancji była prawidłowa, w tym zasadnie Sąd ten ustalił i ocenił, że sporne postanowienia umowne nie zostały indywidualnie uzgodnione z Naszą Klientką. Sąd Apelacyjny w całości podzielił także stanowisko wyrażone przez Sąd I instancji w zakresie ustalenia bezwzględnej nieważności umowy. Sąd Apelacyjny zaznaczył, że bank wprowadzając do umów klauzule niedozwolone, nadużył swojej pozycji celem uzyskania jak najwyższych zysków kosztem konsumenta.

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie żądań wywiedzionych w roszczeniu głównym i podtrzymanych w dalszym toku postępowania, w tym apelacyjnego. 

Na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego sprawa jest już prawomocnie zakończona. Zakończył się więc definitywnie spór pomiędzy kredytobiorczynią a bankiem. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i r. pr. Michał Surwiłło – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. 

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Apelacyjny w Warszawie PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach SANTANDER BANK (umowa Kredyt Bank) z 2006 r. Wygrywamy w 24 miesiące
Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *