Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny ustalił, iż umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta w kwietniu 2006 r. pomiędzy Klientem Kancelarii a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie jest nieważna w całości. Sąd również zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorcy kwotę 9 306,13 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 2 lutego 2021 r. do dnia zapłaty (czyli od dnia następnego po dniu, w którym Pozwany Bank otrzymał odpis pozwu). Kwota ta stanowiła nadwyżkę ponad kapitał spłacony przez Kredytobiorcę. Finalnie zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 6 417,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało zainicjowane pozwem złożonym w kwietniu 2021 r., w związku z czym postępowanie trwało nieco ponad 21 miesięcy. Sąd przeprowadził w tym postępowaniu dwa terminy rozpraw – na pierwszym przesłuchał świadków Banku, a na drugim naszego Klienta, po czym odroczył publikację i po 3 dniach wydał korzystny wyrok.

Sąd uznał, że umowa została zawarta przez konsumenta na cele nie związane z działalnością gospodarczą, zaś jej postanowienia nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom. Informacje o ryzyku walutowym zawarte w umowie miały bardzo ogólny charakter i nie spełniały wymogów w zakresie transparentności oraz jednoznaczności. 

W uzasadnieniu omawianego rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa bezsprzecznie zawiera postanowienia abuzywne odnoszące się do ustalania kursu waluty w oparciu o tabele banku, więc w umowie nie był uregulowany w jaki sposób będzie ustalany kurs do wypłaty i spłaty kredytu. W konsekwencji pozwoliło to Bankowi określać wysokość zobowiązania konsumenta poprzez stosowanie tych kursów. 

Dodatkowo Sąd wskazał na klauzulę ryzyka walutowego, która przerzuciła to ryzyko całkowicie na stronę kredytobiorców, nie zapewniła żadnych zabezpieczeń względem Powoda. Bank przy tym ukształtował wzorzec umowny w sposób rażąco naruszający równowagę kontraktową pomiędzy stronami. Postanowienia te w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszają interesy konsumenta.

Umowa zapewniała Bankowi prawo do jednostronnego kształtowania wysokości świadczenia Powoda, co stanowi o sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Umowa po wyeliminowaniu kwestionowanych postanowień nie mogła zdaniem Sądu dalej funkcjonować, ponieważ pozbawiona byłaby tak istotnych postanowień jak kwota kredytu, która stanowi essentialia negotti umowy kredytu.

Od korzystnego dla naszego Klienta wyroku, przegrany Bank złożył apelację od niekorzystnego dla siebie wyroku, jednak mając na uwadze dotychczasową linię orzeczniczą mamy nadzieję, że wyrok ostanie się w obrocie prawnym.

Sprawę prowadzili adwokaci z  Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnienie kredytu we frankach PKO BP „Własny Kąt” z 2006 r. Wygrywamy w 21 miesięcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *