Wyrokiem z dnia 15 lutego 2023 r., Sąd Okręgowy w Warszawie,  XXVIII Wydział Cywilny (Sędzia SSO Joanna Dalba – Sobczyńska), sygn. akt XXVIII C 8361/21 w sprawie z powództwa głównego wniesionego przez Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu przeciwko naszemu Klientowi oddalił w całości powództwo główne. Bank domagał się spłaty pozostałego zadłużenia wyrażonego w CHF z wypowiedzianej umowy pożyczki. Na etapie końcowym sprawy, Bank obawiając się niekorzystnego dla siebie wyroku dokonał modyfikacji powództwa, w ten sposób że wniósł o zasądzenie od naszego Klienta oraz jego byłej małżonki reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika po połowie z kwoty wypłaconego kapitału, w efekcie czego Sąd zasądził od naszego Klienta na rzecz Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu kwotę 122 749,74 zł oraz zasądził od  byłej małżonki naszego Klienta na rzecz Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu kwotę 122 749,74 zł.

Z kolei w tej samej sprawie z powództwa wzajemnego wniesionego przez Naszego Klienta oraz jego byłą małżonkę Sąd w tym składzie ustalił, że umowa Pożyczki Hipotecznej zawartej w kwietniu 2008 r. jest w całości nieważna, w efekcie czego zasądził od Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu na rzecz naszego Klienta kwotę 133 554,27 zł oraz również na rzecz jego byłej małżonki zasądził od Banku kwotę 133 554,27 zł. Suma tych kwot składała się na spłaconą przez Pożyczkobiorców kwotę świadczenia nienależnego. Wynikiem tego niestandardowego postępowania jest wyrok, który wzajemnie rozlicza strony z nieważnej umowy pożyczki w oparciu o teorię dwóch kondykcji. 

Postępowanie wszczęto w marcu 2021 r. i trwało 20 miesięcy. W pozwie wzajemnym nasz Klient powoływał się na brak związania abuzywnymi klauzulami przeliczeniowymi wobec obciążenia go nadmiernym ryzykiem kursowym, braku należytej informacji o ryzyku kursowym, a zarazem arbitralnego wyznaczania kursu waluty przez Bank. W pismach procesowych podniesiono również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron.

Pozwany Bank wnosił o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwany bank w pierwszej kolejności zarzucił brak interesu prawnego Pożyczkobiorców w zakresie powództwa o ustalenie. Następnie zaprzeczył zasadności powództwa podnosząc, że łącząca strony umowa jest w całości ważna i nie zawiera klauzul abuzywnych, a to powództwo Banku zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Pozwanego Banku umowa mogła być negocjowana w zakresie mechanizmu denominacji pożyczki. Ponadto Pozwany wskazywał, że nawet jeżeli uznać postanowienia za abuzywne to w ich miejsce może zostać uzupełnione przez przepisy dyspozytywne. 

Z uwagi na nietypowy charakter sprawy, w trakcie postępowania odbyło się 5 terminów rozpraw, a następnie został ogłoszony omawiany wyrok. Podczas tych rozpraw Sąd szczegółowo przesłuchał naszego Klienta, następnie jego byłą małżonkę, a także wielu świadków Banku. W trakcie zeznań ustalono, że umowa nie mogła być negocjowana w zakresie w jakim wskazywał Pozwany Bank. Bank nie wyjaśnił przed podpisaniem umowy pożyczki na czym polega konstrukcja denominacji pożyczki, ani jaki wpływ na wysokość zobowiązania mają kursy kupna i sprzedaży. Pożyczkobiorcy nie zostali poinformowani w sposób rzetelny o ryzyku kursowym. 

Sąd potwierdził, że Pozwani/Powodowie wzajemni mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy oraz że posiadają status konsumentów. Sąd podkreślił, że całe ryzyko zostało przeniesione na pożyczkobiorców, co powodowało, że nie znali dokładnej kwoty wypłaconej pożyczki w PLN, a kwota ta jest była uzależniona od jednostronnej decyzji Bank, podobnie jak i każda rata spłaty. Tak skonstruowana denominacja produktu bankowego jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz narusza dobre obyczaje. 

Bank złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku, co stanowi zapowiedź wniesienia apelacji, niezależnie od tego – po analizie prawomocnych wyroków jakie zapadły z udziałem tego banku – nasz Klient ze spokojem może oczekiwać na przebieg postępowania sądowego w drugiej instancji.

Sprawę prowadzili adwokaci z  Kancelaria Adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie pożyczki hipotecznej we frankach Raiffeisen Bank po ROZWODZIE. Raiffeisen wypowiada umowę i pozywa NASZEGO KLIENTA a ostatecznie BANK sam musi oddać 2 x 133 554,27 zł. Wygrywamy w Warszawie w 20 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *