Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, I Wydział Cywilny (sędzia SSR del. A. Perehubka), w wyroku z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt I C 1565/21 ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w 2006 r. pomiędzy Klientem Kancelarii a BRE Bank S.A. (obecnie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) nie istnieje, a także zasądził od pozwanego banku na rzecz Kredytobiorców kwoty 62 679,13 zł i 30 292,27 CHF wraz z odsetkami liczonymi od dnia 27 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty, a także obciążył bank w całości kosztami procesu, pozostawiając ich wyliczenie referendarzowi sądowemu po prawomocnym zakończeniu sprawy.

  • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał umowę kredytową zawartą pomiędzy Klientem Kancelarii a BRE Bank S.A. za nieważną i zasądził od pozwanego banku na rzecz Kredytobiorców kwoty 62 679,13 zł i 30 292,27 CHF wraz z odsetkami. Bank został również obciążony kosztami procesu.
  • Głównym roszczeniem Kredytobiorców było ustalenie nieważności całej umowy kredytu indeksowanego do CHF oraz zasądzenie zwrotu uiszczonych kwot, a roszczeniem ewentualnym było żądanie zapłaty na skutek uznania niedozwolonych klauzul przeliczeniow

Niniejsza sprawa sądowa została zainicjowana przez Kancelarię pozwem z sierpnia 2021 r., w którym w imieniu Kredytobiorców domagaliśmy się ustalenia nieważności całej umowy kredytu indeksowanego do waluty CHF oraz zasądzenia zwrotu wszystkich uiszczonych w wykonaniu nieważnej umowy kwot. Jako roszczenie ewentualne sformułowaliśmy roszczenie o zapłatę, na skutek uznania, że niedozwolone klauzule przeliczeniowe nie wiążą stron.

W niniejszej sprawie oprócz standardowych klauzul indeksacyjnych, umowa zawierała także klauzulę zmiennego oprocentowania, ponieważ należała do tzw. starego portfela umów kredytów CHF oferowanych zawieranych przez BRE Bank S.A. W związku z tym, oprócz zarzutów dotyczących niedozwolonej podwójnej waloryzacji, w pozwie powołaliśmy się także na swobodę i dowolność banku w ustalaniu wysokości oprocentowania kredytu, a w konsekwencji wysokości zobowiązania konsumenta. Treść zapisów umowy dotycząca zmienności oprocentowania, uznana została już także za niedozwolone i niewiążące stron, a ich eliminacja z umowy również prowadzi do nieważności całej umowy kredytu, ponieważ oprocentowanie jest obowiązkowym elementem umowy kredytu.

Przed zainicjowaniem niniejszej, wygranej sprawy sądowej, Kredytobiorcy skierowali do banku wniosek o polubowne rozwiązanie sporu, z powołaniem się na zawarte w umowie kredytu indeksowanego do waluty CHF niedozwolone postanowienia przeliczeniowe, niedozwoloną klauzulę zmiennego oprocentowania, a także klauzule ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które obligowały konsumentów do ponoszenia dodatkowych kosztów tytułem składek ubezpieczeniowych, ale nie dawały im z tego tytułu żadnej ochrony ubezpieczeniowej, która przysługiwała pozwanemu bankowi.

W odpowiedzi bank negatywnie ustosunkował się do wniesionej reklamacji i nie dostrzegł w umowie żadnych nieprawidłowości, a w konsekwencji nie przystał na ugodowe rozwiązanie sprawy. Stąd konieczne było skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, co zważywszy na zapadły wyrok było w pełni uzasadnione i wręcz konieczne.

Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie przebiegało sprawnie, pomimo, że sąd zdecydował się dopuścić dowód z opinii biegłego sądowego, a także przeprowadził rozprawę, podczas której przesłuchał Powodów oraz przesłuchał na piśmie pracownika banku. Po odebraniu pisemnych stanowisk stron w odniesieniu do złożonej opinii biegłego sądowego, sąd przeprowadził drugą rozprawę podczas której odebrał mowy końcowe pełnomocników stron i wydał wyrok.

Jako podstawę swojego rozstrzygnięcia Sąd wskazał po pierwsze niedopełnienie przez bank ciążących na nim obowiązków informacyjnych, bowiem kredytobiorcy nie zostali poinformowani o skali ciążącego na nich ryzyka kursowego, ani o tym, że zmiana kursu będzie miała wpływ nie tylko na wysokość raty kredytu, ale także na całe saldo zadłużenia, które wraz ze wzrostem kursu, może rosnąć w sposób nieograniczony.

Sąd uznał, że zeznania złożone przez pracownika banku, który nie brał udziału w procesie udzielania Kredytobiorcom kredytu są nieprzydatne dla rozpoznania sprawy, ponieważ zeznawał on o procedurach banku, a badając klauzule przeliczeniowe, sąd zobowiązany jest brać pod uwagę stan z dnia zawarcia umowy, a nie sposób jej wykonywania. Sąd podkreślił, że umowa bez wątpienia miała charakter konsumencki i Klienci Kancelarii zasługiwali na ochronę.

Jako podstawę ustalenia nieistnienia stosunku prawnego łączącego strony, Sąd wskazał zarówno art. 58 kodeksu cywilnego, jak też art. 69 ustawy prawo bankowe, a także umieszczenie w umowie kredytu klauzul abuzywnych, których bezskuteczność prowadzi również do nieważności umowy kredytu w całości i od początku.

W efekcie powyższego, jedynym zasadnym rozstrzygnięciem zawisłej sprawy, było unieważnienie umowy wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami, a więc Sąd uznał także za zasadne nakazanie bankowi dokonania zwrotu wszystkich wpłaconych przez Powodów kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji, wskazując, że jest to świadczenie nienależne. O zasadności teorii dwóch kondykcji w sprawach tzw. kredytów frankowych przesądziły uchwały Sądu Najwyższego wydane dnia 6 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 11/20 oraz dnia 7 maja 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt III CZP 6/21.

Bank swoim zwyczajem zapewne złoży wniosek o uzasadnienie wyroku i wystosuje do Sądu Apelacyjnego apelację, jednakże zważywszy na liczbę zarzutów sformułowanych do zawartej między stronami umowy kredytu, a także obowiązującej linii orzeczniczej, należy mieć nadzieję, na utrzymanie korzystnego dla Klientów Kancelarii rozstrzygnięcia.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie ustala nieważność umowy kredytu mBank (BRE Bank S.A.) naszego Klienta i zasądza dla niego 62 679,13 zł i 30 292,27 CHF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *