W dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny, sygn. V ACa 113/22 wydał wyrok w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy I Wydział Cywilny sygn. I C 366/21 z dnia 3 listopada 2021 r. oraz zasądził od banku na rzecz naszych klientów zwrot kosztów postępowania apelacyjnego. Zatem na prawomocne rozstrzygnięcie oczekiwaliśmy zaledwie 15 miesięcy od złożenia pozwu.  Zarazem Sąd Apelacyjny pominął zgłoszony przez bank na tym etapie postępowania zarzut zatrzymania, wskazując, że nie może on być uwzględniony w  świetle zasad współżycia społecznego. Sąd wskazał, że prawo zatrzymania co do zasady nie przysługuje w sytuacji, gdy uprawniony może doprowadzić do zaspokojenia swojej wierzytelności w wykonaniu przysługującego mu potrącenia.

 

Pozew w sprawie niniejszej został wniesiony do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w marcu 2021 r. Sąd I instancji uwzględnił e w całości stanowisko naszej kancelarii, następnie po przeprowadzeniu jednej rozprawy, wydał wyrok w dniu 3 listopada 2021 r. w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a naszymi Klientami jest nieważna i zasądził od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów łącznie kwotę 261 690,76 zł tytułem zwrotu wszystkich świadczeń spełnionych przez naszych Klientów na rzecz banku w wykonaniu nieważnej umowy kredytu oraz kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd podzielił w całości naszą argumentację w zakresie naruszenia zasady swobody umów oraz występowania w umowie klauzul abuzywnych składających się na niedozwolony charakter mechanizmu indeksacji. Sąd dostrzegł również fakt, że bank jako przedsiębiorca nie miał prawa proponować i zawierać z konsumentami umowy kredytu o takiej konstrukcji, gdzie nieograniczone ryzyko zmiany kursu waluty, oprocentowania kredytu, a zatem i salda zadłużenia oraz raty kredytu obciążały wyłącznie kredytobiorców.

Sąd wskazał również, że zapisy umowy w sposób jaskrawy naruszały zasadę równowagi stron stosunku prawnego, ponadto brak w umowie było wskazania szczegółowych, precyzyjnych i obiektywnych zasad ustalania kursów do przeliczania świadczeń. Oczywistą dla sądu była również kwestia, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, zaś ich wyeliminowanie z umowy oznacza, że umowa nie może nadal być wykonywana – czego konsekwencją mogło być jedynie ustalenie jej nieważności w całości. 

Jest to kolejna wygrana Kancelarii przeciwko mBank S.A. w której Sądy obu Instancji w całości podzieliły stanowisko naszej Kancelarii, zaś pozwany bank nie znalazł dowodów, by skutecznie podważyć prezentowaną przez nas argumentację.

Sprawę prowadził adwokat Jacek Sosnowski Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

SUPER EKSPRESOWE unieważnienie kredytu we frankach mBank i 261 690,76 zł dla naszych Klientów. ODDALONY zarzut zatrzymania. WYGRYWAMY W SĄDZIE APELACYJNYM W GDAŃSKU W 15 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *