W dniu 26 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, I Wydział Cywilny, wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 951/22 utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, o sygn. akt XXVIII C 3860/21 ustalający, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny z 19 maja 2006 r. zawarta przez naszą Klientkę z PKO BP S.A. jest nieważna oraz zasądzający na rzecz naszej Klientki kwotę 247 479,41 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 27.01.2022 r. do dnia zapłaty i kwotę 11 847,00 tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał jedynie częściowej zmiany zaskarżonego wyroku w zakresie zasądzenia odsetek ustawowych za opóźnienie i uwzględnienia zarzutu zatrzymania. Sąd II instancji zasądził także zwrot kosztów postępowania apelacyjnego dla naszej Klientki w wysokości 8 100,00 zł. 

Postępowanie apelacyjne od momentu doręczenia do Sądu II instancji apelacji Banku do wydania prawomocnego wyroku trwało 14 miesięcy, a całe postępowanie od wniesienie pozwu do Sądu I instancji do końca trwało 25 miesięcy.

W trakcie całego postępowania podtrzymywaliśmy, że zawarta umowa kredytu denominowanego nie spełnia warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach, a nasza Klientka w związku z zawarciem tej umowy została obarczona ryzykiem kursowym, jak również przerzucone zostało na nią ryzyko całkowicie dowolnego kształtowania kursów wymiany walut przez pozwany Bank. 

Sąd Apelacyjny uznał, że wniesiona apelacja banku w większości była niezasadna. Sąd II instancji wskazał, że zakwestionowane postanowienia dotyczące mechanizmu denominacji i przeliczeniowe nie zostały zawarte w umowie wskutek ich indywidulanego uzgodnienia przez Bank z naszą Klientką. W ocenie Sądu postanowieniem indywidualnie uzgodnionym w świetle art. 3851 § 1 k.c. nie jest takie postanowienie, którego treść konsument mógł negocjować, lecz takie postanowienie, które rzeczywiście powstało na skutek indywidualnego uzgodnienia. Niemniej jednak pozwany Bank w trwającym postepowaniu nie wykazał, aby kwestionowane przez nas zapisy umowne były indywidualnie negocjowane z naszą Klientką. 

Postępowanie Banku przy zawieraniu z naszą Klientką przejawiało się w sprzeczności z dobrymi obyczajami, bowiem Bank nie uzgodnił indywidualnie postanowień umownych z konsumentem, jak również niedoinformował strony powodowej odnośnie sposobu kształtowania kursów waluty zamieszczanego w tabeli kursowej i ich wpływu na ekonomiczny skutek umowy. W umowie nie określono przecież żadnych kryteriów, według których nasza Klientka mogłaby tą prawidłowość oceniać.

Kancelaria skutecznie w czasie trwania całego postępowania wskazywała, że przedmiotowa umowa była nieważna, a stronie powodowej przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń uiszczonych w związku z wykonaniem tej umowy.  

Sąd Apelacyjny analizując stanowisku obu stron postępowania, doszedł do wniosku, że umowa nie może obowiązywać bez spornych postanowień, a nie istnieje możliwość uzupełnienia luk powstałych po usunięciu z niej tych postanowień. W konsekwencji Sąd ustalił nieważności umowy od chwili jej zawarcia. 

Zasadniczo wyrok jest korzystny – umowa została uznana za nieważną, zasądzono kwotę 247 479,41 zł na rzecz Powódki, oraz całość kosztów procesowych. Ponadto nasza Klientka nie będzie musiała dokonać spłaty kwoty kredytu ponad udostępniony kapitał, czyli w kwocie opiewającej prawie o 250 000,00 zł.  

Argumentacja Kancelarii okazała się trafna. W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny orzekł, że umowa zawarta między stronami jest nieważna. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i r. pr. Paweł Szymański – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

SZYBKIE Unieważnienie kredytu mieszkaniowego Własny Kąt PKO BP S.A. z 2006 r. w Sądzie w Warszawie i 247 479,41 zł dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *