W dniu 9 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Elblągu w osobie SSO Arkadiusza Falla w sprawie o sygn. akt I C 63/21 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny MIX waloryzowany kursem CHF zawarta przez Klientów Kancelarii z PKO Bankiem Polskim jest nieważna oraz zasądził na rzecz Powodów od banku kwotę 6.942,49 zł tytułem nadwyżki nad udostępnionym przez Bank kapitałem wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia zapłaty, a także kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Klienci Kancelarii zawarli z pozwanym bankiem umowę kredytu denominowanego wyrażonego w CHF, który w chwili wypłaty kredytu został przeliczony na PLN przy zastosowaniu jednostronnie ustalonego przez Bank kursu kupna dla dewiz zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w pozwanym Banku. Natomiast spłaty kredytu, aż do momentu zawarcia aneksu o możliwości spłaty bezpośrednio w CHF, odbywały się w PLN, przy czym przeliczenie na CHF następowało ponownie przy użyciu kursu sprzedaży dla dewiz ustalonego przez Bank w Tabeli kursowej. Kredyt udzielony został konsumentom na spłatę innego kredytu udzielnego na cele mieszkaniowe, a także na inne cele, tj. spłata kredytu na samochód, spłata kredytu odnawialnego oraz na dowolny cel Kredytobiorcy.

W banku zaproponowano konsumentom kredyt denominowany, który został przedstawiony jako kredyt korzystniejszy z uwagi na możliwość zastosowania niższego oprocentowania LIBOR w porównaniu do kredytów złotowych oprocentowanych stawką WIBOR. W momencie składania wniosku o kredyt kredytobiorca nie wiedział, jaką dokładnie kwotę w PLN otrzyma do swojej dyspozycji. Z kolei rynek walutowy został przedstawiony jako stabilny, a waluta CHF jako jedna z najbezpieczniejszych i najstabilniejszych na świecie, która była obciążona niewielkim ryzykiem. Jedyne ryzyka, o jakich informowano konsumentów to ewentualne ryzyka niewielkich wahań kursów, które miały mieć wyłącznie niewielki wpływ na wysokość miesięcznych rat, natomiast nikt nie uprzedził Kredytobiorców, że wzrost kursu wpłynie na wysokość całego salda zadłużenia wyrażonego w walucie obcej, dodatkowo wskazywano, iż wzrost rat kredytu jest mało prawdopodobny.

Pozew wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy w niniejszej sprawie został złożony do Sądu z końcem stycznia 2021 r. Sąd uwzględnił wniosek strony powodowej o zabezpieczenie jej roszczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez cały czas trwania postępowania, w tym zakazał Pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu i udostępniania informacji o zadłużeniu. Sąd udzielając zabezpieczenia, w całości podzielił argumentację przytoczoną przez Kancelarię we wniosku. Od powyższego postanowienia Sądu o udzieleniu zabezpieczenia strona pozwana złożyła zażalenie. Środek zaskarżenia złożony przez Pozwanego spotkał się z reakcją naszej Kancelarii w formie odpowiedzi na zażalenie. Po zapoznaniu się ze stanowiskami stron Sąd oddalił środek zaskarżenia, tym samym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia stało się prawomocne. To dało Klientom Kancelarii możliwość spokojnego oczekiwania na prawomocny wyrok, bez konieczności regulowania comiesięcznych rat kredytu. Powyższe rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla Kredytobiorców zważywszy na fakt, że kurs franka szwajcarskiego wciąż systematycznie się umacnia, przez co raty kredytów są bardzo wysokie i stanowią duże obciążenie dla domowych budżetów.

Postępowanie sądowe w niniejszej sprawie trwało 1,5 roku, a wyrok zapadł bez żadnej wizyty w sądzie. Całe postępowanie bowiem odbyło się w formie zdalnej – Sąd postanowił o przesłuchaniu na piśmie zarówno Klientów Kancelarii, jak też świadków, pracowników o których wnioskował bank. Powyższe forma zaoszczędziła Kredytobiorcom stresu związanego z koniecznością stawienia się w sądzie oraz przesłuchania w charakterze strony w obecności Sądu oraz pełnomocników obu stron.

Przesłuchanie pisemne odbyło się sprawnie, Sąd zakreślił krótkie terminy na udzielenie odpowiedzi na złożone przez pełnomocników listy pytań, a następnie wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. Z tego względu nie znamy ustnych motywów rozstrzygnięcia, ale wyrok jest korzystny dla Klientów Kancelarii i w całości uwzględnia zgłoszone roszczenia. Można się więc jedynie domyślać, że argumentacja zawarta w pismach procesowych przygotowanych przez pełnomocników Kancelarii spotkała się z uznaniem Sądu, znajdując wyraz w 100% korzystnym wyroku.

Analogicznie, jak w niemal każdej tzw. sprawie frankowej, podstawą żądania pozwu były m.in. zarzuty dotyczące abuzywności klauzul zawartych w umowie, a dotyczących przeliczeń kursowych do CHF, nadto jako podstawa nieważności wskazana została także sprzeczność umowy z przepisami prawa bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe oraz zasadami współżycia społecznego poprzez naruszenie przez bank równowagi kontraktowej stron. 

Z pewnością więc pomocna w uzyskaniu tak szybkiego rozstrzygnięcia okazała się trafna argumentacja prezentowana przez naszą Kancelarię w pismach procesowych oraz możliwość przeprowadzenia przez Sąd całego postępowania w formie zdalnej. Powyższy wyrok potwierdza jedynie, sposób działania pełnomocników Kancelarii, a także sprawne decyzje procedującego Sądu, mogą poskutkować uzyskaniem szybkiego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej, która wcale nie musi trwać latami.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie denominowanego kredytu we frankach PKO BP. WYGRYWAMY w Elblągu BEZ ŻADNEJ ROZPRAWY W SĄDZIE! + PRAWOMOCNE zabezpieczenie roszczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *