Wyrokiem z dnia 1 lipca 2021 r. wydanym w sprawie o sygn. akt  XXVIII C 3387/21 Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna, oraz zasądza od pozwanego panku  na kwotę 11.834 zł  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Pozew został złożony w  marcu 2020 r. Sprawa trafiła do I Wydział Cywilnego i została zarejestrowana pod sygn. I C 637/20. Na początku Sąd zarządził doręczenie odpisu pozwu pozwanemu, a następnie zobowiązał stronę powodową do złożenia pisma przygotowawczego w postaci repliki na pozew. Po tej wymianie pism z powodu delegacji sędziego referenta do Sądu Apelacyjnego w kwietniu 2021 r. sprawa została przeniesiona do nowoutworzonego  XXVIII Wydziału Cywilnego (tzw. wydziału frankowego), zarejestrowane pod sygn. akt  XXVIII C 3387/21, a nowym sędzią referentem została SSO Aleksandra Orzechowska.

Sędzia w ekspresowym tępię podjęła decyzję o wyznaczeniu terminu rozprawy (jak się później okazało jedynego) na dzień 23 czerwca 2021 r. 

W trakcie rozprawy został przeprowadzony dowód z przesłuchania świadków (zawnioskowanych przez pozwany bank). Świadkowie ci nie brali udziału w zawieraniu umowy z naszymi Klientami toteż ich zeznania nie wniosły nic do sprawy. 

Podczas rozprawy został przeprowadzony także dowód z przesłuchania stron postepowania (z oczywistych względów ograniczony do przesłuchania strony powodowej). W trakcie tego przesłuchania ustalono, iż nasi Klienci przed zawarciem umowy korzystali z usług doradcy kredytowego, który przedstawił im oferty 3 kredytów, z których wszystkie dotyczyły kredytów indeksowanych do CHF. Doradca nie zwracał uwagi Klientów na ryzyko związane z wzrostem kursu waluty obcej, a wręcz zapewniał ich o  stabilności waluty szwajcarskiej. Klienci nie zostali również poinformowani o tym, jakimi kryteriami Bank kierował się ustalając w swojej tabeli kursy kupna i sprzedaży. Z kolei procedura zawarcia umowy kredytowej w Banku ograniczyła się do jednego spotkania, na którym jedynie przedstawiono naszym Klientom umowę  do podpisu.

 

Po przeprowadzeniu wspominanych wyżej dowodów Sąd zamknął rozprawę i odroczył publikację wyroku do dnia 1 lipca 2021 r.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż powództwo zasługiwało na uwzględnienie z uwagi na sprzeczność umowy z art. 3531 k.c., a w konsekwencji jej nieważność na podstawie art. art. 58 § 1 k.c. Sąd podkreślił przy tym, iż w całości podziela stanowisko strony powodowej, iż umowa konsumenta z bankiem, która pozwala bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorcy narusza istotę zobowiązania. Z tego względu uznaje się ją za sprzeczną z prawem i nie zachodzi nawet konieczność badania abuzywności poszczególnych postanowień umownych. Niezależnie od tego zawarte w umowie klauzule indeksacyjne należy uznać za niedozwolone, co doprowadziłoby do tych samych skutków, tj. do uznania umowy kredytowej za nieważną. 

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski i adw. Marcin Miszczuk

Zobacz nasze inne szybkie wygrane w Warszawie w materiale Video

 

Unieważnienie kredytu Bank Millennium. Wygrywamy w „Wydziale Frankowym” w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *