Wyrokiem z dnia 1 lutego 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1337/19 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w punkcie I ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie a naszymi Klientami jest nieważna oraz obciążył w całości Pozwanego kosztami procesu. 

Sporna umowa została zawarta w grudniu 2007 roku, zaś pozew został wniesiony pod koniec 2019 roku. Kredyt hipoteczny został przeznaczony na cele konsumenckie, tj. na budowę domu metodą gospodarczą. 

W przedmiotowym pozwie Powodowie powoływali się na brak związania negowanymi klauzulami wobec obciążenia ich nadmiernym ryzykiem kursowym, braku należytej informacji o nim, a zarazem arbitralnego wyznaczania kursu waluty. Powodowie podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron.

Warto podkreślić, iż w przedmiotowej sprawie Sąd przeprowadził dowód z przesłuchania świadka, który brał udział w zawieraniu umowy, a także z opinii biegłego na okoliczność ustalenia wartości aktualnego zadłużenia przy przyjęciu, że kredyt został udzielony w walucie polskiej, a  oprocentowany wg. Stawki umownej z uwzględnieniem dokonanych wpłat z wyszczególnieniem należności głównej, odsetek i pozostałych kosztów przedmiotowego kredytu.  Ostatecznie doszedł jednak do wniosku, że umowa jest nieważna w całości, stąd wyliczenia biegłego miały charakter wyłącznie pomocniczy, wskazywały na prawidłowość konstrukcji roszczeń Powoda już na etapie składania pozwu.

W motywach uzasadnienia wyroku Sąd podkreślił, że oświadczenia kredytobiorców odnośnie świadomości ryzyka kursowego nie stanowią wystarczającego poinformowania o ryzyku kursowym, zwłaszcza że zawarte były we wzorcach i miały charakter ogólny. W tym względzie należy też uwzględnić okoliczności sprawy w sposób kompleksowy.

Powodowie zeznali, że zawierając umowę  byli informowani, iż waluta CHF jest stabilna i możliwe wahania kursowe są niewielkie. Zarazem nie przedstawiono im należytej informacji o sposobie przeliczenia waluty i spredzie.

Wysoce nieprawdopodobnym jest, by w przypadku rzetelnego wyjaśnienia przez bank rzeczywistego ryzyka racjonalny kredytobiorca zdecydował się na kredyt obejmujący mechanizm wiążący spłatę z kursem waluty obcej, zwłaszcza w tak długiej perspektywie czasowej. Problemem było też, co także opisano, poza obiektywnym ryzykiem także arbitralne kształtowanie kursu waluty.

Powodowie zaciągając kredyt działali jako konsumenci, co potwierdzały też określone w umowie cele kredytowe. Zarazem zgromadzony materiał dowodowy nie wskazywał w żaden sposób, by powodowie zawierając umowę przy wykorzystaniu zresztą wzorca, mieli realny wpływ na treść kwestionowanych przez nich postanowień. 

Sąd podzielił stanowisko Powodów w zakresie posiadanego interesu prawnego w zakresie podważenia skuteczności oraz ważności kwestionowanej umowy kredytu, która nadal nie została w całości wykonana! Sprawę prowadzi adw. Jacek Sosnowski i adw. Piotr Otyszecki – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu frankowego Bank Millennium na budowę domu metodą gospodarczą – Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *