Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 38/20 Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział I Cywilny w punkcie 1 ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszego Klienta z Bankiem BPH SA w Gdańsku jest nieważna, zaś w punkcie 2 zasądził na jego rzecz kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Pozew w niniejszej sprawie został wniesiony w listopadzie 2019 roku. Odbyły się trzy terminy rozpraw, Sąd w szerokim zakresie przeprowadził postępowanie dowodowe odnośnie dowodu z przesłuchania świadków. Dopuszczony został bowiem dowód z zeznań czterech świadków: dwóch pracowników pozwanego Banku (zeznania złożone w formie pisemnej), doradcy kredytowego biorącego udział w procedurze kredytowej oraz jednego z kredytobiorców zwolnionych za zgodą Banku BPH S.A. z praw i obowiązków wynikających ze spornej umowy kredytowej. 

Zawnioskowany przez stronę pozwaną świadek, który brał udział w zawieraniu spornej umowy kredytowej, w trakcie złożonych przez siebie zeznań wskazał, że wzorzec umowny zastosowany w niniejszej sprawie był wysoko wystandaryzowany tzn. w zasadzie nie było możliwości negocjowania jakichkolwiek warunków umowy (za wyjątkiem marży oraz prowizji). Świadek wprost wskazał, że nie spotkał się z taką sytuacją, aby negocjacjom podlegały postanowienia umowne, które określają sposób ustalenia CHF, który stanowił podstawę do uruchomienia spłaty kredytu.

Treść złożonych przez świadka zeznań pozostawała w sprzeczności z prezentowaną przez stronę pozwaną narracją co do  rzekomego indywidualnego uzgodnienia pomiędzy stronami zapisów Umowy dotyczących indeksacji. 

Tymczasem przewidziana w art. 3851 k.c. szczególna ochrona prawna konsumenta jako strony kontraktu przewiduje, iż nieuzgodnione z konsumentem indywidulanie postanowienia umowy nie wiążą go, jeśli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (przesłanki te ziściły się w realiach niniejszej sprawy). Nie ulega bowiem wątpliwości, iż podpisana przez Powoda umowa stanowiła opracowany przez Bank wzorzec umowny, a rola kredytobiorcy w istocie ograniczała się do przystąpienia do niej.

Tymczasem ugruntowane zostało w orzecznictwie, iż za sprzeczne z dobrymi obyczajami należy uznać wprowadzenie do umowy klauzul godzących w równowagę kontraktową. Rażące naruszenie interesów konsumenta polega zaś na nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków na jego niekorzyść. Elementarne zasady uczciwości nakazują bowiem rozłożyć ryzyko co najmniej po połowie. Przy uwzględnieniu jednak dominującej pozycji Kredytodawcy ryzyko to powinno w większym stopniu obciążać Bank. Tymczasem w realiach niniejszej sprawy zostało w całości przerzucone na Kredytobiorcę. 

Ze wskazanych powyżej względów powództwo zasługiwało na uwzględnienie bowiem umowa kredytu zawarta pomiędzy Stronami jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia o charakterze niedozwolonym. Wyeliminowanie kwestionowanych klauzul prowadziło zaś do nieważności umowy. 

W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż z uwagi na okoliczność, iż sporna umowa zawierała klauzule analogiczne do tych, zastosowanych w umowie stanowiącej przedmiot rozważań TSUE w sprawie C-19/20, Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie do czasu rozpoznania przez Trybunał pytań prejudycjalnych w przywołanej sprawie. Postępowanie zostało podjęte dopiero po wydaniu w dniu 29 kwietnia 2021 roku wyroku przez TSUE.

Skład orzekający nie podzielił jednak prezentowanej przez Bank na kanwie niniejszego postępowania interpretacji rzeczonego wyroku TSUE jakoby ocena § 17 Umowy Kredytu w świetle zdefiniowanych przez TSUE kryteriów prowadziła do wniosku, że przywrócenie równowagi kontraktowej i osiągnięcie celów Dyrektywy 93/13 nie wymaga niczego więcej ponad wykreślenie z rzeczonego paragrafu marży Banku. Wskazać bowiem należy, iż usuniecie z treści umowy jedynie postanowień odnoszących się do marży oznaczałoby odwołanie się do niedopuszczalnej redukcji utrzymującej skuteczność umowy. 

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Katarzyna Wójcik – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu frankowego BPH S.A. Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Elblągu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *