Wyrokiem z 28 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w składzie SSR del. Piotr Grenda,
 w sprawie o sygn. akt: XXVIII C 1976/21  uwzględnił w całości żądanie pozwu i ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta przez naszych Klientów z Euro Bank S.A. w 2008 r. jest nieważna. W punkcie drugim zasądził od pozwanego Banku Millennium S.A. z s/w Warszawie na rzecz Powodów łącznie kwotę 313 233,51 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W punkcie trzecim Sąd zasądził na rzecz Powodów w całości koszty postępowania pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

Powództwo w przedmiotowej sprawie zostało wniesione do Sądu w marcu 2021 r. Sprawa została rozpoznana przez Sąd w pierwszej instancji w okresie 9 miesięcy. W toku postępowania odbyły się dwie rozprawy, na których Sąd przesłuchał dwóch  świadków zgłoszonych przez Bank oraz Powodów.

Kwestionowana umowa kredytu indeksowanego będąca przedmiotem postępowania, została zawarta na refinansowanie kredytu złotowego zaciągniętego w innym banku na cele mieszkaniowe oraz cel dowolny. Następca prawny banku będącego stroną umowy, nie kwestionował statusu konsumenta Powodów.

W odpowiedzi na pozew Bank wnosił o oddalenie powództwa wskazując, że kwestionowana umowa jest zgodna z prawem i nie zawiera abuzywnych postanowień. 

W zakresie postępowania dowodowego Sąd dopuścił dowody z zeznań świadków, albowiem osoby te brały udział w zawieraniu umowy kredytu z Powodami. Co ciekawe, świadek, który przedstawiał ofertę oraz reprezentował Bank przy zawieraniu umowy pamiętał Powodów jako klientów Banku. Z zeznań świadka wynikało jednak, że zakres informacji o ryzyku nie obejmował sytuacji wzrostu kursu CHF do 4 zł oraz jego skutków.

Sąd postanowił pominąć dowód z opinii biegłego sądowego zgłoszony przez obie strony, jako dowód nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd podzielił stanowisko strony powodowej co do nieważności umowy. W ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że kwestionowane postanowienia umowy mają charakter abuzywny. Dokonując oceny postanowień spornej umowy Sąd doszedł do wniosku, iż zabrakło w umowie precyzyjnego wskazania sposobów przeliczenia waluty zobowiązania (z PLN na CHF), czy wysokości rat kapitałowo-odsetkowych do uiszczania których zobowiązani byli Powodowie.
Z kwestionowanych postanowień analizowanej umowy nie wynikało po jakim kursie bank będzie przeliczał wysokość rat kapitałowo – odsetkowych. Umowa dawała bankowi ekonomiczną przewagę. Skutkiem abuzywności w ocenie Sądu jest nieważność całej umowy. Sąd nie uznał możliwości utrzymania umowy w obrocie prawnym, po wyeliminowaniu z niej postanowień abuzywnych.

Sąd wskazał również, że umowa jest sprzeczna z art. 353 1 k.c. jako sprzeczna z naturą stosunku zobowiązaniowego, albowiem daje drugiej stronie możliwość ustalenia wysokości świadczenia jej kontrahenta.

Sąd podzielił stanowisko Powodów w zakresie posiadanego interesu prawnego w zakresie podważenia skuteczności oraz ważności kwestionowanej umowy kredytu, która nadal nie została w całości wykonana.

Sprawę prowadził  adw. Jacek Sosnowski i adw. Martyna Krupa z Kancelarii SOSNOWSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu frankowego EURO BANK (Millennium Bank) na refinansowanie kredytu złotowego. WYGRYWAMY w 9 miesięcy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *