Miło nam poinformować, że Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie: sędzia Iwona Lizakowska-Bytof w wyroku z dnia 10 sierpnia 2022 r. (sygn. akt: XXVIII C 3617/21) ustalił nieważność umowy kredytu zawartej przez naszych Klientów w 2007 r. z byłym GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku (obecnie Bank BPH S.A. w Gdańsku). Ponadto, kierując się tzw. teorią dwóch kondykcji zasądził od pozwanego Banku na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 530 tys. złotych wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów procesu w całości.

Postępowanie zostało zainicjowane w kwietniu 2021 r., a wyrok zapadł po przeprowadzeniu 1 rozprawy na której doszło do przesłuchania naszych Klientów. W sumie więc sprawa w I instancji trwała nieco ponad 15 miesięcy.

Jak wynika z ustnych, zasadniczych motywów rozstrzygnięcia, Sąd ustalił  nieważność spornej umowy kredytu na podstawie dwóch niezależnych przesłanek – to jest jako tzw. nieważność bezwzględna na podstawie art. 58 Kodeksu cywilnego w zw. z 353 (1) k.c. (naruszenie zasady swobody umów) oraz z uwagi na występujące w umowie postanowienia abuzywne.

Zdaniem Sądu, w sytuacji gdy powodowie dążą do unieważnienia umowy kredytu i po otrzymaniu stosownych pouczeń konsekwentnie podtrzymują to żądanie, Sąd nie ma możliwości kształtowania treści stosunku umownego poprzez zastępowanie nieistniejących, abuzywnych postanowień – innymi. W szczególności w ocenie Sądu wykreślenie marży Banku z postanowień § 17 umowy kredytu wypaczałoby sens stosunku umownego. Gdyby bowiem nie taki był zgodny zamiar stron w dacie zawarcia umowy, to umowy nie zawarłyby umowy tej treści. Należy mieć także na względzie, że Sąd uznaje klauzule waloryzacyjne (przeliczeniowe) za główne postanowienia umowy (łac. essentialia negotii).

Korzystny dla Klientów naszej Kancelarii wyrok został wydany mimo przedstawienia przez stronę przeciwną argumentacji o możliwości zastosowania tzw. „niebieskiego ołówka”, a więc wykreślenia tylko części postanowienia (marży Banku) z § 17 umowy kredytu i pozostawienia spłaty po kursie średnim NBP. W tym zakresie pełnomocnik Banku powoływał się (jak w wielu podobnych sprawach) na wyrok Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2022 r. w sprawie o sygnaturze akt II CSKP 364/22.

W naszej opinii – co również zostało wyartykułowane w tej sprawie – ww. wyrok SN nie jest trafny i stanowi efekt niewłaściwej wykładni ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jak widać, Sąd Okręgowy w tym składzie podzielił nasz punkt widzenia, co spowodowało wydanie orzeczenia w pełni satysfakcjonującego naszych Klientów.

Łączna korzyść w przypadku uprawomocnienia się wyroku tej treści wyniesie ok 700 tys. złotych.

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski oraz adw. Bartłomiej Górczyński – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu frankowego GE MONEY BANK (Bank BPH S.A.) i 533.813,71 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w Warszawie na 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *