Wyrokiem z dnia 28 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt  I C 726/20, Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszą Klientkę z Santander Consumer Bank Spółką  Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu jest nieważna, oraz rozstrzygnął o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości Bank.

Pozew został zarejestrowany w Sądzie w grudniu 2020 r..

Zanim jednak Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy, zarządził dalszą wymianę pism procesowych, celem usystematyzowania okoliczności spornych pomiędzy Stronami. W sprawie zostało wygenerowanych kilka dalszych obszernych pism wraz z argumentacją.

W dniu 6 maja 2021 r. odbyła się pierwsza rozprawa.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Sąd zdecydował się przesłuchać dwóch świadków zawnioskowanych przez Bank.

Sąd dopuścił dowód z  zeznań świadków na okoliczność procedur stosowanych przez bank przy zawieraniu umowy, informacji przekazywania odbiorcom, możliwości negocjacji i indywidualnego ustalania umowy, natomiast dowód z przesłuchania Powódki na okoliczność informacji udzielonych Powódce przed zawarciem umowy, możliwości indywidualnego uzgodnienia warunków umownych i zgodnej woli stron przy zawieraniu umowy.

Mając już przeprowadzone zasadnicze postępowanie dowodowe, Sąd odroczył rozprawę, wyznaczając termin na złożenie pism przez strony.

W dniu 28 października 2021 r. odbyła się druga – i ostatnia rozprawa.

Następnie, tego samego dnia, po zamknięciu przewodu sądowego, Sąd ogłosił orzeczenie, orzekając na korzyść Klientów. 

Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy. 

Podsumowując uzasadnienie, Sąd zważył – iż ponieważ treść kwestionowanych postanowień umowy umożliwia pozwanemu bankowi jednostronne kształtowanie sytuacji konsumenta w zakresie wysokości jego zobowiązań wobec banku, zakłócona zostaje równowaga pomiędzy stronami umowy, a takie postanowienie staje się sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz dodatkowo w sposób rażący narusza interesy konsumentów. Zostały więc spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 3851 § 1 k.c., nakazujące uznać to postanowienie za niedozwoloną klauzulę umowną.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu frankowego Santander Consumer Bank w SO w Gliwicach. Wygrywamy w 11 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *