Wyrokiem z dnia 21 września 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 13065/21 ustalił, że umowa  z dnia 18 kwietnia 2008 roku zawarta pomiędzy Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, a Naszymi Klientami  jest nieważna (punkt 1 sentencji wyroku), oddalił powództwo w pozostałej części (punkt 2 sentencji wyroku). Ponadto Sąd ustalił, że Pozwany ponosi koszty procesu w całości, których wyliczenie poleca Referendarzowi sądowemu po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie (punkt 3 sentencji wyroku).

Głównym żądaniem pozwu było ustalenie nieważności zawartej między stronami umowy  z dnia 18 kwietnia 2008 roku.

W treści pozwu oraz pism procesowych wskazaliśmy, iż zawarta między Powodami, będącymi konsumentami, a Pozwanym umowa zawiera postanowienia o charakterze niedozwolonym, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy Naszych Klientów.

Ponadto kwestionowane postanowienia nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, nie wyjaśniono im mechanizmu indeksacji ani nie poinformowano ich rzetelnie o ryzyku walutowym. W naszej ocenie umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego, zasadami współżycia społecznego oraz Prawem bankowym.

Przedstawiony przez Nas pogląd m.in. co do abuzywności klauzul zawartych w treści umowy oraz skutków tej abuzywności zaaprobował Sąd orzekający w niniejszym postępowaniu. W ocenie Sądu warunki umowy dotyczące ustalania kursów waluty CHF, które miały zastosowanie do ustalania wysokości salda kredytu  jak i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych  dawały pozwanemu bankowi uprawnienie do dowolnego kształtowania zobowiązań drugiej strony umowy,  bez jakichkolwiek ograniczeń.

Możliwość  dowolnego ustalania kursu CHF przez bank powodował, że nie można było ustalić na podstawie postanowień umowy  jaka będzie wysokość zobowiązania kredytobiorców w dacie wypłaty kredytu, jak i w trakcie wykonywania umowy przez kredytobiorców (saldo) i jaka będzie wysokość zobowiązań kredytobiorców z tytułu obowiązku zapłaty rat kapitałowo- odsetkowych. Wszystkie te wartości mogą być dowolnie kształtowane przez bank poprzez ustalanie kursu CHF.

W ocenie Sądu, takie ukształtowanie świadczenia jednej ze stron tego stosunku prawnego jest również, jak już wskazane powyżej, sprzeczne z jego naturą. Sąd podkreślił, iż natura umowy i generowanego przez nią stosunku sprowadza się do tego, że wyraża ona i pozwala realizować interes każdej ze stron, ponieważ jednak często interesy te bywają przeciwstawne, istotę umowy stanowi uzgodnienie woli stron.

Zgoda stron jest więc oczywistym wymogiem tak przy zawarciu umowy, jak również przy zmianach jej treści. W konsekwencji powyższego, za sprzeczne z naturą umowy należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnego ukształtowania i zmiany jej warunków. Takie postępowanie charakteryzowało działania Banku w stosunku Naszych Klientów.

Podsumowując, Sąd Okręgowy podniósł, iż zawarcie w umowie zapisów charakteryzujących się cechami określonymi w art. 3851  § 1 k.c. nie wiąże Powodów. W przedmiotowej sprawie wykreślenie tych klauzul z umowy powoduje, iż umowa staje się niewykonalna, gdyż nie można jej uzupełnić w żaden inny sposób.

Sąd podzielił więc zaprezentowaną przez naszą Kancelarię argumentację w zakresie żądań wywiedzionych w roszczeniu głównym i podtrzymanych w dalszym toku postępowania.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej należy wyrazić nadzieję, że wyrok utrzyma się w II instancji.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Ewelina Filipek – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu Getin Noble Bank S.A z 2008 r. Wygrywamy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *