W dniu 7 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt. I C 1360/19 w sprawie z powództwa Kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta 20 czerwca 2007 z BRE Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził od  mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta koszty procesu w całości.

Pozwem z października 2019 r. Klient za pośrednictwem naszej Kancelarii skierował roszczenia przeciwko mBank S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym żądał stwierdzenia nieważności umowy kredytowej indeksowanej do CHF, ewentualnie jej tzw. odfrankowienia.

W przedmiotowym pozwie Powód zarzucił bankowi, m.in. że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone, wskazał m.in. na postanowienia, te nie zostały z nim  indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Powód podniósł również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron. Ponadto nasz Klient podniósł także, że ww. umowa jest nieważna  z uwagi na to, że jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, ponieważ kwota kredytu została określona ww. umowie niejednoznacznie.

Dodatkowo podkreślono, że przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumenta, o czym w dniu podpisania umowy Klient nie został poinformowany. 

Wobec złożonego pozwu bank wystosował odpowiedź, w której zakwestionował wszelkie zarzuty naszego Klienta,  wskazując, że umowa jest ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie stanowią zapisów abuzywnych, zaś klienci zostali wyczerpująco poinformowani o specyfice kredytu indeksowanego do waluty obcej.

Bank wskazywał także, że gdyby jednak Sąd uznał, że ww. klauzule są abuzywne to można uzupełnić umowę innym miernikiem wartości w postaci kursu średniego NBP. Ponadto bank podniósł m.in. zarzut braku interesu prawnego w ustaleniu nieważności, a także ze wszech miar chybiony  i nie brany pod uwagę w orzecznictwie, zarzut przedawnienia roszczeń Powoda. 

W odpowiedzi na stanowisko banku została złożona replika, w której Powód ustosunkował się do wszelkich twierdzeń banku, powołując się na szeroką argumentację prawną wynikającą nie tylko z doktryny ale przede wszystkim z tez płynących z aktualnego orzecznictwa dotyczących tzw. kredytów frankowych. 

W niniejszej sprawie miało miejsce jedno posiedzenie sądu, na którym przesłuchano naszego Klienta, po czym rozprawa został zamknięta. Co ciekawe, w opisywanej sprawie został powołany biegły sądowy z zakresu bankowości, m.in. na okoliczność wyliczenia nadpłat na ratach, jakie poczynił nasz Klient na ratach przez okres spłacania kredytu. Wyglądało więc na to, że Sąd będzie raczej przychylny roszczeniu o „odfrankowienie”, a nieważności nie uwzględni. Stało się jednak inaczej, ostatecznie Sąd doszedł do przekonania, że przedmiotowa umowa jest nieważna w całości.

Wyrok zapadł w dniu 7 grudnia 2021 r. W ustnych motywach Sąd w osobie SSO Joanny Radzyńskiej – Głowackiej stwierdził, że podziela w całości argumentację zgłoszoną przez stronę powodową, a więc m.in., twierdzenie, że nasz Klient posiadał niewątpliwy interes prawny w wytoczeniu powództwa o ustalenie zgodnie z art. 189 k.p.c., wskazanie na niezgodność przedmiotowej umowy z prawem, przede wszystkim z art.  69 ustawy Prawo bankowe oraz 353 (1) k.c. oraz wskazanie na istnienie klauzul abuzywnych w umowach dawnego BRE Bank S.A.

Jak wynika z powyższego opisu sprawa od momentu  jej skierowania Sądu Okręgowego w Warszawie do jej zakończenia w I instancji trwała dwa lata. 

Mamy nadzieję, że  – o ile od powyższego wyroku zostanie wniesiona apelacja – Sąd II instancji utrzyma przedmiotowy wyrok w mocy, ponieważ jest on zgodny z prawem polskim i europejskim, podtrzymując jednocześnie jednolitą linię orzeczniczą w stosunku do umów indeksowanych kursem waluty obcej zawieranych z dawnym BRE Bankiem. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

 

Unieważnienie kredytu mBank (BRE Bank S.A.) „Multiplan” z 2007 r. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *