Wyrokiem z dnia 29 października 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt  XXV C 3938/20, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest nieważna, oraz rozstrzygnął o kosztach procesu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, obciążając nimi w całości bank.

Pozew został zarejestrowany w Sądzie w listopadzie 2020 r., rozprawa odbyła się w dniu 8 października 2021 r. Sprawa skończyła się już na pierwszym terminie.

Zanim jednak Sąd wyznaczył termin rozprawy, zarządził dalszą wymianę pism procesowych, celem usystematyzowania okoliczności spornych pomiędzy Stronami. W sprawie zostało wygenerowanych kilka dalszych obszernych pism wraz z argumentacją.

W międzyczasie, na skutek orzeczeń sądów I-ej i II-iej Instancji prawomocnie zabezpieczono powództwo na korzyść Powodów. Nasi Klienci zatem nie muszą w czasie trwania postepowania spłacać rat kredytu, aż do wydania prawomocnego wyroku w sprawie.

Jedyna w sprawie rozprawa odbyła się w trybie zdalnym.

Pełnomocnik banku nie zaproponował ugody.

Sąd nie zdecydował się przesłuchać żadnego ze świadków zawnioskowanych przez Bank, uznał ten dowód za nieprzydatny.

Następnie Sąd przeprowadził dowodów z przesłuchania Stron ograniczonego do przesłuchania Powodów, ograniczając go do przesłuchania Klientów na okoliczność przyczyn zawarcia aneksu do umowy, oraz braku świadomości, że dla ustalania kursu denominacji pozwany korzysta z opracowanych przez siebie tabel, oraz w celu ustalenia, że cel zawarcia umowy nie był celem konsumenckim.

Kwestionowanie celu konsumenckiego było bowiem jednym z głównych zarzutów banku, albowiem po otrzymaniu kredytu, Klienci rozpoczęli działalność gospodarczą. W piśmie procesowym, oraz na rozprawie pełnomocnik Powodów wywiódł obszerną argumentację wskazującą na okoliczność, iż Klienci zaciągnęli kredyt jako konsumenci.

Mając już przeprowadzone postępowanie dowodowe, Sąd zamknął rozprawę.

Następnie, po odroczeniu publikacji wyroku, Sąd w dniu 29 października 2021 ogłosił orzeczenie, orzekając na korzyść Klientów. 

Sąd uwzględnił argumenty Strony powodowej dotyczące występowania w umowie klauzul abuzywnych, oraz okoliczności zawarcia umowy. Sąd podzielił także argumentację pełnomocnika Kredytobiorców, dotyczącą tego, iż Klienci nie działali w charakterze konsumentów.

Zapadły wyrok jest nieprawomocny, jednak mając na uwadze kierunek linii orzeczniczej, można być dobrej myśli co do ostatecznego ewentualnego rozstrzygnięcia przed Sądem Apelacyjnym.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu Getin Noble Bank + PRAWOMOCNE zabezpieczenie roszczenia. Wygrywamy w 11 MIESIĘCY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *