W dniu 24 lutego 2021 roku uzyskaliśmy kolejne korzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie w sprawie prowadzonej przeciwko mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Mianowicie Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny w wyroku z dnia 24 lutego 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XXV C 2284/19 ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowanej kursem CHF zawartej przez Kredytobiorcę z dawnym BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. poprzednikiem prawnym pozwanego Banku, a nadto zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż wyrok został wydany po jednej rozprawie, trwającej – zgodnie z protokołem – 30 minut i 28 sekund. Klient musiał chwilę poczekać na termin rozprawy, bo pozew został złożony we wrześniu 2019 r., jednak gdy już udało się sędziemu znaleźć w kalendarzu wolny termin na termin rozprawy, to tempo rozpoznania sprawy było ekspresowe.

 

Przesłuchaliśmy na rozprawie naszego Klienta, wygłoszono skondensowaną mowę końcową, a sędzia po krótkiej przerwie wydał wyrok, w którym uwzględnił powództwo w całości – uznał umowę zawartą z bankiem w całości i od początku nieważną.

W krótkich ustnych motywach sędzia zwrócił uwagę, że umowa zawarta przez strony jest nieważna ze względu na jej sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego – to bank w oparciu o postanowienia umowy mógł swobodnie kształtować wysokość zobowiązania drugiej strony i z samych tych przyczyn umowa winna zostać unieważniona.

Ponadto sędzia zwrócił także uwagę na klauzule oprocentowania (sprawa dotyczyła tzw. umowy starego portfela) oraz klauzule przeliczeniowe. Ich abuzywność również w ocenie sędziego prowadzi do nieważności umowy, ponieważ po ich usunięciu umowy nie da się wykonać. Powyższe motywy zostały później rozwinięte przez sędziego w pisemnym uzasadnieniu sporządzonym na wniosek banku.

Jednym z decydujących czynników w sprawie były zeznania naszego Klienta, którym sąd dał wiarę w całości. Sędzia po przepytaniu naszego Klienta i poznaniu okoliczności faktycznych sprawy był w stanie od razu wydać korzystny dla niego wyrok.

Bank złożył w sprawie apelację i czekamy aktualnie na wyznaczenie terminu rozprawy przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Sprawę prowadził adw. Jacek Sosnowski i adw. Dawid Woźniak.

Unieważnienie kredytu mBank „mPlan” w 30 min 28 sek na 1 rozprawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *