W dniu 16 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie o sygn. XXVIII C 3680/21, z powództwa naszego klienta przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A., w którym ustalił nieważność w całości umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej pomiędzy stronami w 2006 r. oraz zasądził na rzecz naszego klienta kwotę nienależnie pobranych przez bank świadczeń  w łącznej wysokości 247.479,41 zł, a także zwrot kosztów procesu w całości, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego.

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu jednej rozprawy, sąd w toku postępowania dowodowego skupił się na wyjaśnieniach Powoda, szczegółowo pytając go o okoliczności zawarcia umowy, zakres informacji udzielonych mu na temat ryzyka zmian kursu CHF przed jej podpisaniem, braku możliwości negocjacji postanowień umownych. Sąd uzyskał również od Powoda potwierdzenie jego stanowiska w zakresie woli ustalenia nieważności umowy.

Po przeprowadzeniu przesłuchania Powoda, sąd natomiast oddalił inne wnioski dowodowe, szczególnie dowód z opinii biegłego uznając go za nieprzydatny dla rozstrzygnięcia istoty sprawy i służący jedynie niepotrzebnemu przedłużaniu postępowania. Oddalony został również wniosek Pozwanego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, pracownika banku bowiem wobec braku wskazania poprawnego adresu świadka Sąd uznał, że jego przeprowadzenie doprowadziłoby do zbędnej zwłoki w postępowaniu. Po zamknięciu rozprawy Sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym.

 

Przy ogłaszaniu wyroku, wskazując ustnie główne jego motywy, sąd podzielił naszą argumentację co podstaw ustalenia nieważności umowy, zarazem uznając za w pełni wiarygodne złożone na pierwszej rozprawie wyjaśnienia naszego klienta. Sąd wskazał, że umowę kredytu należy uznać za bezwzględnie nieważną z kilku względów.

Według sądu bank konstruując jednostronnie wzorzec umowy, wykorzystał swą silniejszą pozycję w stosunku prawnym. Klauzule umowne zostały zdaniem sądu sformułowane nieprecyzyjnie, w konsekwencji dały bankowi całkowitą swobodę w ustalaniu wysokości zobowiązania. Umowę należało też uznać za nieważną z powodu jej sprzeczności z naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego. 

Stanowisko sądu w pełni zgadza się z podnoszoną przez naszą kancelarię w pismach procesowych argumentacją, dowodzi też rozumienia przez sąd istoty wad prawnych kredytu denominowanego do CHF.

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski wraz z radcą prawnym Pawłem Szymańskim, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu PKO BP „WŁASNY KĄT” z 2006 r. i 247.479,41 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *