W dniu 14 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok w sprawie o sygn. I C 3122/20, z powództwa naszych klientów przeciwko mBank S.A., w którym ustalił nieważność w całości umowy kredytu indeksowanego Multiplan zawartą w roku 2008, a także zasądził na rzecz Powodów zwrot kosztów procesu w całości, w tym kosztów zastępstwa procesowego. 

Wyrok zapadł po przeprowadzeniu zaledwie jednej rozprawy, na której przeprowadzony został dowód z przesłuchania Powodów. Podczas rozprawy sąd aktywnie i szczegółowo pytał ich o okoliczności zawarcia umowy, zakres informacji im wówczas udzielonych na temat ryzyka kursowego oraz istoty kredytu indeksowanego. Dla sądu istotne były również kwestie stanu świadomości kredytobiorców na temat kredytów waloryzowanych w dniu zawarcia umowy a także możliwości, a raczej jej braku, indywidualnych uzgodnień warunków umowy. Sąd uzyskał również od Powodów twierdzącą odpowiedź na pytanie o ich wolę ustalenia nieważności umowy kredytu w całości.

Za zbędne w ocenie sądu było przesłuchiwanie pozostałych wnioskowanych przez mBank świadków, z których żaden nie brał udziału z zawieraniu i wykonywaniu kwestionowanej umowy. Okoliczności co do których mieli oni zeznawać, w postaci rzekomego pozyskiwania przez bank waluty CHF na sfinansowanie kredytów hipotecznych, makroekonomicznych uwarunkowań całej akcji kredytowej w latach 2005 – 2008 – wszystko to sąd uznał za nieistotne w wyjaśnieniu ważnych kwestii dla sprawy. Podobnie za zbędny uznał sąd przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny ekonomii i bankowości, wskazując, że nie przyczyni się on do ustalenia zawarcia w umowie niedozwolonych postanowień i dopuszczalności samej konstrukcji takiej umowy.

Te kwestie były w ocenie sądu najistotniejsze, bowiem klauzule niedozwolone zostały w umowie zawarte, zaś umowa w tym kształcie była dotknięta sankcją nieważności. Sąd wyczerpująco przesłuchał naszych klientów na temat ich wiedzy w tych kwestiach, zarazem w motywach rozstrzygnięcia dostrzegł również fakt, że bank jako przedsiębiorca nie miał prawa proponować i zawierać z konsumentami umowy kredytu o takiej konstrukcji, gdzie nieograniczone ryzyko zmiany kursu waluty, oprocentowania kredytu, a zatem i salda zadłużenia oraz raty kredytu obciążały wyłącznie kredytobiorców.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia sąd wskazał również, że zapisy umowy w sposób jaskrawy naruszały zasadę równowagi stron stosunku prawnego, ponadto brak w umowie było wskazania szczegółowych, precyzyjnych i obiektywnych zasad ustalania kursów do przeliczania świadczeń. Oczywistą dla sądu była również kwestia, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, zaś ich wyeliminowanie z umowy oznacza uznanie ją za nieważną w całości.

Ten wyrok potwierdza, że również składając pozew poza Warszawą, w miejscu zamieszkania naszych klientów jest możliwe uzyskanie szybkiej wygranej. Do tego niezbędne jest  precyzyjne sformułowanie roszczeń w pozwie, by sąd mógł w jednym piśmie procesowym zapoznać się z całością naszej argumentacji  oraz by skutecznie utrudnić bankowi przedłużanie postępowania. Wtedy zaledwie po jednej rozprawie jest możliwa wygrana w każdym sądzie rozpoznającym sprawy kredytobiorców frankowych. 

Sprawę prowadzili adwokat Jacek Sosnowski wraz z radcą prawnym Pawłem Szymańskim, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach mBank „Multiplan” (BRE BANK S.A.). Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *