Wyrokiem z dnia 26 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (SSO Agata Młynarczyk – Śmieja) w sprawie o sygn. akt II C 349/21 ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta w 2007 r. przez naszych Klientów jest nieważna i zasądził od Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwoty:

– 67.389,68 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 11 września 2020 r. do dnia zapłaty, 

– 546.227,99 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 listopada 2021 r. do dnia zapłaty, 

– 42.983,19 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 listopada 2021 r. do dnia zapłaty.

Sąd również obciążył pozwany Bank kosztami procesu w kwocie 11.968 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

W niniejszej sprawie pozew złożono w czerwcu 2020 r., następnie powództwo zostało zmodyfikowane z uwagi na podjętą przez Sąd Najwyższy uchwałę z dnia 16.02.21 r. (sygn. III CZP 11/20), w której stwierdzono, że roszczenia stron nieważnej umowy kredytowej winny być rozstrzygane w oparciu o tzw. teorię dwóch kondykcji. 

W ramach postępowania dowodowego odbyła się we wrześniu 2021 r. tylko jedna rozprawa, podczas której przesłuchano naszych Klientów w trybie rozprawy zdalnej oraz pominięto wnioski dowodowe Banku o przesłuchanie jego pracowników. Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego, który po nadaniu przez naszą Kancelarię pisma procesowego ostatecznie jednak został przez Sąd słusznie pominięty, jako nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy.

Podczas wspomnianej rozprawy Sąd po przesłuchaniu Klienta Kancelarii utwierdził się w przekonaniu, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Powodowie wyjaśnili, że przedstawiciel banku zaproponował im kredyt w CHF, gdyż ich zarobki nie były wystarczające do zaciągnięcia kredytu w złotówkach. Nie została porównana wysokość kredytu złotowego z indeksowanym do CHF. Kredytobiorcy nie wiedzieli, w jakiej wysokości saldo zadłużenia w CHF ustalił bank po udostępnieniu kredytu ani też, w jakiej wysokości comiesięczne raty będzie on zobowiązany uiszczać. Doradca kredytowy nie wskazywał na żadne ryzyka, które miałyby się wiązać z walutą CHF lub kredytem indeksowanym, a jedynie na niewielkie wahania, jakie mogłyby nastąpić w przyszłości, które miały mieć niewielki wpływ na wysokość miesięcznych rat kredytu. Mechanizm indeksacji był nie do końca zrozumiały dla kredytobiorców. Powodowie o sprawach frankowych dowiedzieli się z mediów w 2019 r. i zdecydowali się udać do naszej kancelarii, żeby sprawdzić umowę. Pełnomocnik zalecił im, żeby sprawę skierować do sądu, z uwagi na zawarte w umowie niedozwolone postanowienia umowne. 

W pozwie wskazano m.in. że umowa zawarta z bankiem zawierała klauzule abuzywne, postanowienia umowne nie zostały z nimi indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki Powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszając ich interesy. Ponadto Powodowie podnieśli, że ww. umowa jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe oraz z zasadą ekwiwalentności świadczeń stron, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym klienci Banku nie zostali poinformowani. W konsekwencji domagano się unieważnienia umowy i zwrotu wszystkich świadczeń, zgodnie z teorią dwóch kondykcji. 

Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym Sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne i wydał wyrok korzystny dla klientów naszej kancelarii. Przegrany bank nie złożył wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia powyższego orzeczenia, co spowodowało zamknięcie drogi do podważenia wyroku. 

Od powyższego orzeczenia strona pozwana jeszcze nie złożyła apelacji, tym nie mniej wniosła o jego uzasadnienie. W związku z tym wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach jest nieprawomocny. 

Sprawę prowadzą adw. Jacek Sosnowski i  adw. Tomasz Pietrusiak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu Millennium i 546.227,99 zł + 67.389,68 zł + 42.983,19 CHF dla naszych Klientów. Wygrywamy w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *