Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny (Przewodniczący sędzia Anna Tyrluk-Krajewska), w wyroku z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie o sygn. akt IV C 579/20 ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawartej w  2006 roku pomiędzy naszymi klientami a BRE Bankiem S.A. w Warszawie obecnie mBankiem S.A. w Warszawie wobec tego, że umowa jest nieważna. W punkcie 2 wyroku zasądził od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 284.026,30 złotych oraz kwotę 76.501,07 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 8 października 2022 roku do dnia zapłaty. Natomiast  w punkcie 3 zasądził od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszych klientów łącznie kwotę 1.100 złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 10.817 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów postępowania do dnia zapłaty. Z kolei w punkcie 4 wyroku polecił Skarbowi Państwa – Kasie Sądu Okręgowego w Warszawie zwrot na rzecz naszych klientów in solidum kwoty 30 złotych uiszczonej tytułem opłaty od rozszerzonego powództwa.

W niniejszej sprawie postepowanie sądowe zostało zainicjowane poprzez złożenie pozwu w Sądzie Okręgowym w Warszawie w marcu 2020 r. W niniejszej sprawie wyrok został wydany po przeprowadzeniu 2 rozpraw. Sąd w toku procesu przeprowadził dowód z przesłuchania Powodów, na okoliczności przebiegu podpisania spornej umowy kredytu oraz wykonania obowiązku informacyjnego przez pozwanego przed podpisaniem umowy. 

Powodowie kwestionowali poniższe postanowienia umowy kredytu: 

1) § 1 ust. 3 – Waluta waloryzacji kredytu: CHF, 

2) § 7 ust. 1 – MultiBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem w kwocie określonej w § 1 ust. 2 waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg. Tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota kredytu wyrażona w CHF jest określona na podstawie kursu kupna waluty w CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy, 

3) § 11 ust. 5 – raty kapitałowo odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane miały być w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godz. 14:50.

Sąd dokonując oceny powyższych postanowień umowy kredytu kwestionowanych przez Powodów w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, doszedł do przekonania, że umowa kredytu jest nieważna w całości, ze względu na bezskuteczność jej głównych postanowień i niedopuszczalność zastąpienia ich innymi.

Sąd również w pełni podzielił nasza argumentację w zakresie postanowień umownych dotyczących głównych świadczeń stron, bowiem są to postanowienia o charakterze konstytutywnym dla danego typu czynności prawnej, określającymi essentialai negotii umowy.

Sąd podkreślił, iż pozwany bank przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości salda, jak również wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego, poprzez nieograniczone wyznaczanie w tabelach kursów kupna lub sprzedaży franka szwajcarskiego. 

Zdaniem Sądu powództwo o ustalenie nieważności łączącej strony postępowania przedmiotowej umowy o kredyt, a także o zapłatę, zasługiwało w całości na uwzględnienie.

Wyrok stanowi kolejne potwierdzenie wyraźnej linii orzeczniczej w sprawach kredytów indeksowanych do CHF, uznającej takie umowy za całkowicie nieważne oraz stanowi kontynuację opracowywanej przez lata skutecznej strategii Kancelarii. 

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

ZOBACZ W JAKICH SĄDACH WYGRYWAMY W CAŁEJ POLSCE

(KLIKNIJ BANKER PONIŻEJ)

Unieważnienie kredytu we frankach mBank z 2006 roku i 284.026,30 PLN oraz 76.501,07 CHF dla naszych Klientów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *