Wyrokiem z dnia 30 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie  XXVIII Wydział Cywilny (SSO Joanna Dalba – Sobczyńska) w sprawie o sygn. akt: XXVIII C 3552/21 ustalił, że umowa kredytu zawarta przez naszych Klientów z  EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu)  jest nieważna, ponadto obciążył Pozwanego kosztami procesu w całości.

W niniejszej sprawie pozew złożono w grudniu 2019 r., jednakże przez niemal dwa lata w sprawie niewiele się wydarzyło. Dopiero zmiana sędziego prowadzącego sprawę w kwietniu 2021 r. sprawiła, że postępowanie udało się ukończyć już w 7 miesięcy. W sprawie odbyła się jedna rozprawa, na której zostali przesłuchani kredytobiorcy. 

W przedmiotowym pozwie Powodowie zarzucili bankowi, m.in. że w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Powodowie wskazali m.in. na postanowienia, te nie zostały z nimi  indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki Powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy. Powodowie podnieśli również, że konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, iż są one bezskutecznie i nie wiążą stron. 

Ponadto Powodowie podnieśli także, że ww. umowa jest nieważna  z uwagi na to, że jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, ponieważ kwota kredytu została określona ww. umowie niejednoznacznie. Ponadto przedmiotowa umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym w dniu podpisania umowy klienci nie zostali poinformowani. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że zawarta przez Strony Umowa jest nieważna na podstawie art. 58 k.c. oraz art. 385(1) k.c.

W ocenie Sądu umowa będąca przedmiotem postępowania zawiera niedozwolone postanowienia umowne, które muszą zostać ze stosunku prawnego wyeliminowane. Klauzulami abuzywsnymi okazały się zarówno postanowienia dot. indeksacji kredytu w całości jak i odesłania do tabel kursowych banku. Dodatkowo w ocenie Sądu nie przedstawiano w sposób rzetelny klientom banku ryzyk związanych z zawarciem umowy . Sędzia oceniła, że postanowienia dotyczące kursów były niejasne dla przeciętnego konsumenta, ale też dawały bankowi dowolność w zakresie ich ustalania. 

Nie jest możliwe dalsze utrzymanie umowy, jeśli nie ma wyraźnej zgody Kredytobiorcy na zachowanie umowy w przedmiotowym kształcie. Sąd akceptuje i powołuje się na orzeczenie TSUE w sprawie Dziubak. W związku z tym po wyeliminowaniu klauzul niedozwolonych powstała luka, której nie można w żaden sposób uzupełnić, ani w oparciu o przepisy dyspozytywne, ani o jakikolwiek zwyczaj, ani tym bardziej w drodze wykładni oświadczeń woli stron stosunku prawnego.

Dzięki korzystnemu orzeczeniu Powodowie uwolnili się od zobowiązania względem banku w wysokości  ok. 260 000 zł. 

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i adw. Mateusz Jachimczyk, Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Inne ciekawe wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube – zapraszamy do subskrybowania

Unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen BI (EFG Eurobank Ergasias S.A.) NA 1 ROZPRAWIE w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *