Czy możliwe jest unieważnienie wyroku już na pierwszym terminie rozprawy?

Nasza Kancelaria posiada sukcesy w postaci tego typu wyroków i  pisaliśmy już o tym na naszym blogu.

A czy możliwa jest jeszcze bardziej korzystna dla Kredytobiorców sytuacja, w której to sąd orzeknie unieważnienie umowy nawet bez przeprowadzenia rozprawy ?

Okazało się, że TAK!

 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn. akt. XXV C 2489/19 w sprawie z powództwa kredytobiorców reprezentowanych przez naszą Kancelarię przeciwko Bankowi Millennium S.A.  z siedzibą  w Warszawie, wydał w dniu 28 sierpnia 2020 r. wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu Millekredyt Dom zawartej  przez strony 14 marca 2006 r.  Co więcej, jednocześnie zasądził na rzecz każdego z Powodów zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Wskazane wyżej orzeczenie zasługuje na szczególną uwagę ze względu na czas postępowania, oraz sposób wydania wyroku.

 

Pozwem z dnia 30 września 2019 r. nasza Kancelaria w imieniu Powodów skierowała roszczenia przeciwko Bankowi Millennium S.A. do Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym żądali unieważnienia umowy kredytu ewentualnie jej tzw.  odfrankowienia.

 

W przedmiotowym pozwie Powodowie zarzucili Bankowi, iż w ww. umowie kredytu zostały zawarte klauzule niedozwolone. Powodowie wskazali m.in., że postanowienia te nie zostały z nimi  indywidualnie uzgodnione, są nietransparentne, kształtują prawa i obowiązki Powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają ich interesy.

Powodowie podnieśli również, iż konsekwencją uznania kwestionowanych postanowień za abuzywne jest to, że są one bezskutecznie i nie wiążą stron. Natomiast po wyeliminowaniu nieuczciwych postanowień umowa  nie może dalej obowiązywać i powinna zostać uznana za nieważną od początku. Ponadto skonstatowali, że ww. umowa jest nieważna  z uwagi na fakt, iż jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, ponieważ kwota kredytu została określona ww. umowie w sposób niejednoznaczny. Zwrócono także uwagę, iż umowa sprzeczna jest również z zasadą ekwiwalentności świadczeń strony, co przejawia się w przerzuceniu całości ryzyka wynikającego z umowy na konsumentów, o czym Powodowie w dniu podpisania umowy nie zostali poinformowani.

 

W odpowiedzi na pozew, Bank zakwestionował wszystkie twierdzenia i zarzuty Powodów
wskazując w szczególności, że umowa jest: ważna, nie jest sprzeczna z ustawą prawo bankowe, prawa i obowiązki stron zostały unormowane zgodnie z wolą stron a ponadto klauzule zawarte w ww. umowie kredytu nie są abuzywne i wszystko zostało ustalone z Powodami. Natomiast gdyby jednak Sąd uznał, że ww. klauzule są abuzywne to można uzupełnić umowę innym „sprawiedliwym” miernikiem wartości. Ponadto Bank podniósł m.in. zarzut braku wykazania roszczeń a także interesu prawnego w ustaleniu nieważności, co więcej sformułowany został zarzut przedawnienia.

 

Wobec treści odpowiedzi na pozew Sąd zarządzeniem z dnia 29 lutego 2020 r. zobowiązał pełnomocnika Pozwanego do sprecyzowania wniosków dowodowych poprzez wyszczególnienie faktów (konkretnych zdarzeń historycznych, które zgodnie ze stanowiskiem Pozwanego miały miejsce, a nie ich oceny), które mają zostać wykazane dowodem z zeznań świadka będącego pracownikiem Banku, oraz dowodem z przesłuchania Powodów.

 

Wykonując zobowiązanie Sądu, pełnomocnik Banku  w dniu 1 lipca 2020 r. przedstawił pismo, w którym sprecyzował fakty, które miał zamiar wykazać ww. dowodami.

 

Nasza Kancelaria w imieniu Powodów złożyła replikę, w której ustosunkowaliśmy się do wszelkich koncepcji Banku powołując się na szeroką argumentację prawną wynikającą nie tylko z doktryny ale przede wszystkim z tez płynących z aktualnego orzecznictwa dotyczących tzw. kredytów frankowych.

 

Następnie, pismem z dnia 3 sierpnia 2020 r., Pozwany Bank złożył wniosek o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

 

Sąd po przenalizowaniu stanowiska Pozwanego postanowieniem z dnia 10 lipca 2020 r., Sąd oddalił wniosek  z przesłuchania świadka i Powodów. Jako podstawę oddalenia wniosku wskazał, iż w ocenie Sądu Pozwany Bank mimo wezwania nie sprostał obowiązkowi wykazania faktów, które chce wykazać w niniejszym postępowaniu i które miałyby znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.  Co więcej, Sąd pominął także wszelkie pozostałe dowody w sprawie głównie z  uwagi na to, że zostały one zgłoszone w ocenie Sądu w celu wykazania faktów, które są bezsporne lub nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy lub zostały już udowodnione.

 

W związku z powyższym, w dniu 28 sierpnia 2020 r., na posiedzeniu niejawnym Sąd postanowieniem oddalił wniosek Pozwanego Banku o zawieszenie niniejszego postępowania i wydał wyrok.

 

Reasumując, sprawa od momentu  jej skierowania do Sądu Okręgowego w Warszawie do jej zakończenia w I instancji trwała niecały rok. W obliczu pozostałych spraw, które kancelaria prowadzi w Sądzie Okręgowym w Warszawie, można powiedzieć, że sprawa ta została poprowadzona w sposób „ekspresowy”.

 

Podkreślić również warto, że sprawa ta ma wręcz precedensowy charakter.  Sąd wydał wyrok bez przeprowadzenia rozprawy, wyłącznie w oparciu o pisma procesowe, oraz dowody z dokumentów składane w sprawie przez profesjonalnych pełnomocników stron. To pokazuje, iż nasza rozbudowana argumentacja przedstawiona w pismach procesowych była na tyle przekonująca, że Sąd nie widział nawet potrzeby przesłuchania Powodów!

 

Co również istotne, Sąd zasądził koszty procesu na rzecz każdego z Powodów oddzielnie.  Niewątpliwie zwiększa to sukces osiągnięty w niniejszej sprawie.

 

Nadmienić jednak należy, że choć nie znamy jeszcze uzasadnienia przedmiotowego wyroku, to nie ma wątpliwości, że Bank będzie składał apelację. W związku z czym sądowa batalia z Bankiem się jeszcze nie zakończyła.

Pomimo spodziewanej apelacji, przedmiotowa sprawa ukazuje, w jak prosty i sprawny sposób mogą być rozpoznawane sprawy frankowe.

Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy Sądy są bardzo obciążone ilością skierowanych do nich pozwów w sprawach frankowych.

Omówiona sprawa dowodzi tego, jak wiele zależy od profesjonalizmu pełnomocnika, który prowadzi sprawę, a także od odpowiedniej koncepcji sądu na przeprowadzenie postępowania.

Wierzymy głęboko, że tego typu wyroków będzie coraz więcej?

 

 

 

 

 

 

 

Unieważnienie umowy Bank Millennium – BEZ PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *