Prezentujemy kolejne ciekawe rozstrzygnięcie w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny sygn. akt XXV C 1259/20 w dniu 28 sierpnia 2020 roku wydał postanowienie udzielające kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia  o ustalenie nieważności umowy o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawartej w listopadzie 2009 r. z Nordea Bank S.A. będącym poprzednikiem prawnym PKO BP S.A. poprzez uregulowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania.

Zabezpieczenie polega na przyznaniu Powodom, Klientom naszej Kancelarii uprawnienia do wstrzymania się od płatności rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz pozwanego banku oraz poprzez zakazanie Pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej umowy w czasie trwania postępowania, tj. do dnia uprawomocnienia się wyroku kończącego postępowanie w sprawie.

Oznacza to, iż Kredytobiorcy nie muszą spłacać kolejnych rat kredytu, przez cały okres trwania postępowania sądowego.

Celem zakazu wypowiedzenia przez bank umowy jest przede wszystkim zapobieżenie ewentualnym niekorzystnym konsekwencjom związanym ze wstrzymaniem płatności kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych.

W świetle bowiem zapisów zawartej umowy kredytowej zaprzestanie spłaty rat stanowi jedną z podstaw do wypowiedzenia umowy, co mogłoby doprowadzić do wszczęcia czynności windykacyjnych, a nawet do pozwania Kredytobiorców przez Bank. W niniejszej sprawie Powodowie domagają się ustalenia przez Sąd, że zawarta przez nich umowa kredytu denominowanego jest nieważna, w związku z tym strony powinny zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Mając jednocześnie na uwadze, że konsumenci dokonali już na rzecz banku zwrotu kwoty przewyższającej udostępniony im kapitał, wstrzymanie płatności dalszych rat kredytowych, było w pełni uzasadnione i konieczne.

Na marginesie należy wskazać, że jest to już kolejne zabezpieczenie roszczenia na rzecz konsumentów uzyskane przez naszą Kancelarię. Decyzja w tym przedmiocie została podjęta przez Sąd w krótkim czasie. W dniu 14 kwietnia 2020 r. Kancelaria złożyła w imieniu Powodów pozew przeciwko PKO BP S.A. o ustalenie nieważności całej umowy NORDEA-HABITAT. Następnie w dniu 14 sierpnia br., po dokonaniu przez Powodów zwrotu całego udostępnionego im kapitału, w uzupełnieniu pozwu został złożony wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia głównego.

W uzasadnieniu pozwu i wniosku o zabezpieczenie podniesione zostały argumenty przemawiające za ustaleniem, że zawarta umowa kredytu jest nieważna. Wykazano m.in. iż umowa jest sprzeczna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, a także że zawarte w niej zapisy dotyczące denominacji są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów, co w konsekwencji uzasadnia stwierdzenie nieważności zawartej umowy.

Powyższą argumentację coraz częściej podzielają Sędziowie orzekających w tzw. sprawach kredytów frankowych, co ma swoje odzwierciedlenie choćby właśnie w udzieleniu zabezpieczenia, poprzez wstrzymanie obowiązku spłat na czas trwania postępowania.

Takie decyzje Sądów są bez wątpienia korzystne dla kredytobiorców, którzy zdecydowali się złożyć pozew przeciwko bankowi i dokonali już zwrotu całego kapitału. W opinii Sądów kontynuowanie spłat ponad udzieloną kwotę kapitału podważałoby bowiem sens całego postępowania o unieważnienie umowy. Dalsza spłata prowadziłaby nie tylko do bezpodstawnego wzbogacenia się banku, ale również do zwiększenia skali rozliczeń w przypadku stwierdzenia nieważności umowy.

Co istotne zawarta przez Powodów umowa przewidywała możliwość dokonywania spłaty kredytu od początku zarówno w PLN, które następnie były przeliczane przez bank po ustalonym arbitralnie kursie sprzedaży, ale także bezpośrednio w CHF. Sąd uznał za zasadne zabezpieczenie interesów konsumentów na czas trwania postępowania, pomimo iż przez cały czas regulowali oni swoje zobowiązanie wyłącznie w polskich złotych.

Należy również zauważyć, że udzielenie zabezpieczenia przez Sąd może stanowić cenną wskazówkę odnośnie tego, jak Sąd rozpoznający sprawę zapatruje się na problematykę kredytów frankowych oraz czy podziela argumentację zawartą w pozwie, co z kolei może mieć wpływ na dalszą strategię procesową.

 

 

 

Zabezpieczenie roszczenia ( wstrzymanie płatności rat ) – umowa NORDEA-HABITAT z 2009 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *