W ostatnich dniach Kancelaria uzyskała kolejne zabezpieczenie roszczeń w sprawie „frankowej”, tym razem wobec PKO BP S.A. 

Z racji dokonanej spłaty kredytu ponad udostępniony przez Bank kapitał, obok roszczenia o ustalenie, Powodowie wystąpili również o zapłatę nadpłaconej kwoty. Z racji dużego prawdopodobieństwa, że umowa łącząca strony jest nieważna, pozew zawierał również wniosek o zabezpieczenie roszczeń Powodów.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny na posiedzeniu niejawnym 10 września 2020 r.  udzielił zabezpieczenia Powodom poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania przez Powodów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych w wysokości i terminach wynikających z umowy kredytu hipotecznego w okresie od 10 września 2020 r. do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie oraz zakazał stronie pozwanej złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu hipotecznego w okresie od 10 września 2020 r. do prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.

Rozpoznając wniosek o zabezpieczenie Sąd uznał, że treść uzasadnienia pozwu oraz samego wniosku, jak i dokumenty załączone do pozwu pozwalają ocenić, że żądanie Powodów o ustalenie nieważności umowy zostało uprawdopodobnione. Powodowie zawarli z bankiem umowę o kredyt hipoteczny na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w której to kwota kredytu została określona we frankach szwajcarskich, a wypłacona w złotych polskich według kursu ustalonego jednostronnie przez bank. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych także była ustalana każdorazowo na podstawie kursu sprzedaży CHF obowiązującego na dzień spłaty poszczególnych rat.

W ocenie Sądu kwota kredytu nie została w umowie ściśle określona, co jest sprzeczne z art. 69 prawa bankowego.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zasługiwał na uwzględnienie albowiem wysokość uiszczonych rat jest już wyższa od udzielonego kredytu, tym samym brak zabezpieczenia utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie jakim jest stwierdzenie nieważności umowy.

Zapadłe postanowienie bez wątpienia pozwoli zabezpieczyć interes Powodów na czas trwającego postępowania. Postanowienie jeszcze nie jest prawomocne.

Zapraszamy do subskrybowania naszego Videobloga na Youtube

Zabezpieczenie roszczenia PKO BP – wstrzymanie konieczności spłaty kredytu frankowego po pozwaniu banku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *